Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 20. redni seji dne 30. 1. 2001 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja:

 

 

    – postopek za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti, ki jih iz javnih sredstev financira in sofinancira Občina Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: občina),

 

 

    – opravila in naloge, ki jih v posameznih fazah postopka opravljata občinska uprava, odbor za družbene dejavnosti in župan,

 

 

    – dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti,

 

 

    – določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.

 

 

2. člen

 

 

a) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov imajo kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

    – da imajo sedež na območju Občine Črnomelj,

 

 

    – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,

 

 

    – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

 

 

    – redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih,

 

 

    – da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika.

 

 

    b) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti imajo kulturna društva in njihove zveze in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

    – da imajo sedež na območju Občine Črnomelj,

 

 

    – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,

 

 

    – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

 

 

    – redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih,

 

 

    – da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet občine v proračunu Občine Črnomelj.

 

 

4. člen

 

 

Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili redno ljubiteljsko kulturno dejavnost in kulturne programe. Redna ljubiteljsko kulturna dejavnost ima prednost.

 

 

    Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.

 

 

5. člen

 

 

Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.

 

 

    Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.

 

 

II. POSTOPEK

 

 

6. člen

 

 

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

 

 

    – priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),

 

 

    – zbiranje predlogov,

 

 

    – priprava gradiva za odbor za družbene dejavnosti,

 

 

    – oblikovanje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti odbora za družbene dejavnosti županu,

 

 

    – sklep župana,

 

 

    – obveščanje predlagateljev o odločitvi, reševanje pritožb predlagateljev,

 

 

    – sklepanje pogodb,

 

 

    – spremljanje izvajanja pogodb,

 

 

    – obravnava poročil o programih in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti in oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.

 

 

7. člen

 

 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, merila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, datum objave javnega razpisa, razpisni rok, določi župan s sklepom.

 

 

    Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju občinskega proračuna.

 

 

8. člen

 

 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

 

 

    – navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),

 

 

    – področja kulturnih dejavnosti,

 

 

    – pogoje ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in redna ljubiteljsko kulturna dejavnost,

 

 

    – kriterije in merila za izbor programov in redne kulturno ljubiteljske dejavnosti za dodelitev sredstev,

 

 

    – določitev obdobja za porabo sredstev,

 

 

    – razpisni rok,

 

 

    – način dostave predlogov,

 

 

    – navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,

 

 

    – informacijo o razpisni dokumentaciji,

 

 

    – rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

 

    Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.

 

 

9. člen

 

 

Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti, in sicer za naslednja področja:

 

 

    – književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, glasba, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno-umetniških dogodkov s pomočjo medijev ter radijski in televizijski kulturno-umetniški programi,

 

 

    – mednarodno kulturno sodelovanje,

 

 

    – raziskovalna dejavnost s področja kulture,

 

 

    – folklora,

 

 

    – investicije in investicijsko vzdrževanje na področju kulture,

 

 

    – varstvo kulturne dediščine.

 

 

    Pod pojmom redna ljubiteljsko kulturna dejavnost se razume redno delo kulturnih društev na območju Občine Črnomelj. V ta namen bo Občina Črnomelj v okviru proračunskih možnosti sofinancirala: stroške strokovnega vodje, najemnine za vadbene prostore in obratovalne stroške.

 

 

10. člen

 

 

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v glasilu občine.

 

 

11. člen

 

 

Občinska uprava po preteku razpisnega roka odpre predloge, zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.

 

 

12. člen

 

 

Občinska uprava ugotovi, katere vloge so nepopolne, in v roku desetih dni po datumu zaključenega odpiranja vlog pisno pozove predlagatelje, da vlogo dopolnijo v roku, navedenem v obvestilu.

 

 

    Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osmih dni.

 

 

13. člen

 

 

Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj omenjenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom direktorja občinske uprave zavržejo.

 

 

    Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je možno podati pritožbo županu občine.

 

 

    Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih vlog odboru za družbene dejavnosti in županu.

 

 

14. člen

 

 

Občinska uprava je dolžna podati pisno poročilo o svojem delu s predlogom izbora kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti in z njihovim prioritetno rangiranim seznamom kot osnovo za oblikovanje kulturnih programov občine Odboru za družbene dejavnosti.

 

 

    V pisnem poročilu iz prvega odstavka morajo biti posebej obrazloženi vsebinski razlogi za predlog zavrnitve kulturnih programov.

 

 

15. člen

 

 

Župan s sklepi:

 

 

    – odobri ali zavrne kulturne programe,

 

 

    – zavrne kulturne programe in jih hkrati uvrsti na rezervno listo.

 

 

    Kulturne programe z rezervne liste lahko v toku proračunskega leta s posebnimi sklepi odobri župan, če se na ustreznih proračunskih postavkah sprostijo ali dodajo proračunska sredstva.

 

 

16. člen

 

 

Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in obojestranskem podpisu pogodbe.

 

 

    Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po financiranju oziroma sofinanciranju predloga kulturnega programa.

 

 

17. člen

 

 

Strokovni delavec občinske uprave za področje kulture je praviloma tudi skrbnik pogodbe in spremlja izvrševanje pogodbe na podlagi stikov z izvajalci ter faznih in zaključnih poročil o potekanju in rezultatih kulturnih programov. Poročila pošiljajo občini izvajalci skladno z določili v pogodbi.

 

 

18. člen

 

 

Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izvršuje pogodbe, mu zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev in z njim ne sklepa novih pogodb.

 

 

    Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, občina prekine pogodbo, z njim ne sklepa novih pogodb in sodno izterja vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

 

 

    Izvajalec, ki krši določila prvih dveh odstavkov tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.

 

 

19. člen

 

 

Zveza kulturnih društev Črnomelj pa se lahko prijavi kot samostojni izvajalec ali v imenu tistih društev, oziroma izvajalcev kulturnih programov, ki jo le-ti pooblastijo.

 

 

III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU

 

 

20. člen

 

 

Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa izvajalcem na voljo v vložišču Občine Črnomelj in na sedežu SLKD, OI Črnomelj.

 

 

    Izvajalci morajo podati ponudbo svojih kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na predpisanih razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

 

 

IV. KONČNA DOLOČBA

 

 

21. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 670-00-3/2000

 

 

Črnomelj, dne 31. januarja 2001.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 
                                                             
 

 

                       Merila in kriteriji

 

 

           za financiranje in sofinanciranje kulturnih

 

 

                       programov in redne

 

 

                ljubiteljske kulturne dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

a) KULTURNI PROGRAMI

 

 

 

 

 

Občina Črnomelj zbira predloge z naslednjih področij kulturnih

 

 

dejavnosti:

 

 

 

 

 

- glasba, gledališče in lutke, folklora, film in video, ples,

 

 

vizuelne umetnosti, literatura ter multimedialni projekti, ki

 

 

združujejo omenjena področja;

 

 

 

 

 

- založništvo;

 

 

 

 

 

- mednarodno sodelovanje;

 

 

 

 

 

- raziskovalne dejavnosti na področju kulture;

 

 

 

 

 

- druge naloge, ki smiselno izhajajo iz omenjenih področij;

 

 

 

 

 

- kulturna dediščina.

 

 

 

 

 

Našteti kulturni programi, ki imajo širši občinski pomen, sodijo

 

 

v eno od naslednjih skupin:

 

 

 

 

 

1. priprava in izvedba prireditev z udeležbo skupin ali

 

 

posameznikov iz določenega območja, ki so namenjene predstavitvi,

 

 

primerjanju in strokovnem vrednotenju programskih in izvajalskih

 

 

dosežkov in organizacija lastnih izobraževalnih oblik, ki se jih

 

 

bodo udeležili posamezniki ali skupine;

 

 

 

 

 

2. priprava in izvedba prireditev in izobraževalnih oblik na

 

 

občinski ravni;

 

 

 

 

 

3. sodelovanje in soorganizacija skupin in posameznikov na

 

 

prireditvah na občinski, medobmočni, državni in mednarodni ravni,

 

 

ki so namenjena predstavitvi, primerjanju in strokovnem

 

 

vrednotenju izbranih in izvajalskih dosežkov in udeležba na

 

 

izobraževanju;

 

 

 

 

 

4. samostojni programi društev, skupin, posameznikov in ustanov,

 

 

ki pripomorejo h kakovostni kulturni ponudbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) REDNA LJUBITELJSKO KULTURNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Pod redno ljubiteljsko kulturno dejavnost se sofinancira:

 

 

 

 

 

- stroške strokovnih vodij (po sekcijah) - prizna se vaja 2 uri

 

 

tedensko;

 

 

 

 

 

- najemnine prostorov za vadbo;

 

 

 

 

 

- obratovalne stroške.

 

 

 

 

 

1. Temeljna merila za vzpodbujanje umetniške ustvarjalnosti:

 

 

 

 

 

- kakovost (estetska vrednost, vzgojnost in primernost starostni

 

 

stopnji; znanstvena veljavnost in temeljnost, inovativnost,

 

 

aktualnost);

 

 

 

 

 

- skupni slovenski prostor (občine, regije);

 

 

 

 

 

- uveljavljanje slovenske narodne in kulturne identitete.

 

 

 

 

 

2. Temeljna merila na področju investicij na področju kulture:

 

 

 

 

 

Prijaviteljem - javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina

 

 

Črnomelj, se investicije financirajo v 100% deležu iz občinskega

 

 

proračuna. Ostalim prijaviteljem občina sofinancira investicije

 

 

največ v deležu 40%, ostalo razliko do vrednosti programa

 

 

zagotovi(jo) sofinancer(ji).

 

 

 

 

 

Upoštevani bodo prijavitelji, ki izvajajo kulturno dejavnost

 

 

občinskega pomena, katerih program se financira iz občinskega

 

 

proračuna in nadaljujejo (zaključujejo) že pričeto investicijo.

 

 

Prednostno bodo upoštevani javni zavodi in objekti, katerih je

 

 

ustanovitelj oziroma lastnik Občina Črnomelj.

 

 

 

 

 

3. Temeljna merila za izvajanje kulturnih programov:

 

 

 

 

 

- da je program usklajen s programsko usmeritvijo in obveznostmi,

 

 

ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev,

 

 

 

 

 

- kakovost doslej realiziranega kulturnega programa, dodatnih

 

 

kulturnih programov; visoko ocenjene predstave in prireditve s

 

 

strani domače strokovne javnosti, nagrade in udeležbe na

 

 

pomembnih mednarodnih in domačih festivalih, stanovske nagrade za

 

 

umetniške dosežke,

 

 

 

 

 

- delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji

 

 

(povprečna srednja vrednost: 30%);

 

 

 

 

 

- odmevnost doslej realiziranega programa: število gledalk in

 

 

gledalcev, primerna zasedenost glede na velikost dvorane,

 

 

odmevnost v medijih, strokovne kritike;

 

 

 

 

 

- da predlagatelji v prijavi kulturnih programov obetajo

 

 

kakovostno in zanimivo izvedbo.

 

 

 

 

 

4. Temeljna merila za izvajanje redne ljubiteljsko kulturne

 

 

dejavnosti:

 

 

 

 

 

- kvalitetno in redno delo društva, ki ga potrjujejo nagrade in

 

 

priznanja,

 

 

 

 

 

- množičnost članstva in število nastopov,

 

 

 

 

 

- udeležba na predstavah, število sekcij v društvu,

 

 

 

 

 

- tradicionalnost kulturne prireditve.

 

 

 

 

 

5. Temeljna merila za izvajanje varstva kulturne dediščine:

 

 

 

 

 

- dokazilo o lastništvu spomenika,

 

 

 

 

 

- dokazilo o razglasitvi spomenika lokalnega pomena oziroma

 

 

pozitivno mnenje prisotnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,

 

 

 

 

 

- predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja,

 

 

 

 

 

- okvirno časovno trajanje obnove,

 

 

 

 

 

- upravno dovoljenje,

 

 

 

 

 

- finančno konstrukcijo, ki mora obvezno vsebovati:

 

 

 

 

 

- prihodke,

 

 

 

 

 

- odhodke,

 

 

 

 

 

- predračun oziroma ponudbe,

 

 

 

 

 

- zagotavljati najmanj 60% lastnih sredstev od pogodbene

 

 

vrednosti projekta.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor