Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 23. redni seji, dne 12.2.2014 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2014 – REBALANS I

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2014 - rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.320.434

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.389.006

70

DAVČNI PRIHODKI

2.049.108

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.859.708

 

703

Davki na premoženje

137.800

 

704

Domači davki na blago in storitve

51.600

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

339.898

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

96.898

 

711

Takse in pristojbine

2.000

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.300

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

236.700

72

KAPITALSKI PRIHODKI

7.000

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

7.000

73

PREJETE DONACIJE

253.000

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

253.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

671.428

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

235.601

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

435.827

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.277.803

40

TEKOČI ODHODKI

1.267.938

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

126.674

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.699

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.101.765

 

403

Plačila domačih obresti

1.500

 

409

Rezerve

19.300

41

TEKOČI TRANSFERI

821.594

 

410

Subvencije

33.000

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

535.126

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

81.370

 

413

Drugi tekoči domači transferi

172.098

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.102.067

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.102.067

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

86.204

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

46.762

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

39.442

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

42.631

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

       

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2014 - rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.850

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.850

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.850

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

   

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

1.850

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

       

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2014 - rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

194.481

55

ODPLAČILO DOLGA

194.481

 

550

Odplačilo domačega dolga

194.481

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-150.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-194.481

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-42.631

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2013

150.000

 

9009

Splošni sklad za drugo

150.000

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2014 ostajajo v veljavi.

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014 dalje.

 

Številka: 9000-1/2014-3

Gorje: 12.2.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor