Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 30. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel

O D L O K

o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun Občine Tržič za leto 2009 se potrjuje v naslednjih zneskih:

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|     |                                            |Zneski v   |

|     |                                            |EUR        |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|A)   |Bilanca prihodkov in odhodkov:              |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|I.   |Skupaj prihodki                             | 19.420.778|

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|II.  |Skupaj odhodki                              | 20.204.479|

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|III. |Proračunski presežek oziroma primanjkljaj   |   –783.701|

|     |(I.-II.)                                    |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|B)   |Račun finančnih terjatev in naložb:         |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja    |          0|

|     |kapitalskih deležev                         |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih      |          0|

|     |deležev                                     |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe    |          0|

|     |kapitalskih deležev (IV.-V.)                |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|C)   |Račun financiranja:                         |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|VII. |Zadolževanje proračuna                      |  2.621.553|

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|VIII.|Odplačilo dolga                             |          0|

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih        |  1.837.852|

|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  |           |

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              |  2.621.553|

+-----+--------------------------------------------+-----------+

|XI.  |Neto financiranje (VI.+X.)                  | 2.621.553.|

+-----+--------------------------------------------+-----------+

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-1-01000/2008-51

Tržič, dne 15. julija 2010

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor