Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 129. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 25. redni seji z dne 19. 3. 2001 sprejel
 
O D L O K
 
 
o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Dobrovnik (v nadaljevanju: proračun), upravljanje s premoženjem občine, zadolževanje občine, upravljanje z dolgovi občine ter poroštva občine za leto 2001.
 
2. člen
 
S proračunom Občine Dobrovnik za leto 2001 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter občinskimi predpisi opravlja Občina Dobrovnik.
 
3. člen
 
Proračun Občine Dobrovnik za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.

C)
VII.
VIII.
IX.
X.
Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki skupaj
Odhodki skupaj
Proračunski presežek (I.–II.)
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)
Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga skupaj
Neto zadolževanje
Spremembe denarnih sredstev na računu proračuna

320,764.500
320,731.340
283.160


-
-
-
283.160
 
 
 
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna 2001 in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
 
4. člen
 
Od prejemkov občinskega proračuna se izloči do 1,5% v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
 
5. člen
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Skrbi, da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
 
6. člen
 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
 
7. člen
 
Župan lahko začasno zmanjša ali zadrži znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
 
8. člen
 
Župan je pooblaščen, da odloča o:
 
 
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov;
 
 
– kratkoročnem zadolževanju in financiranju javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
 
 
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
 
 
– razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije;
 
 
– uporabi sredstev proračunske rezerve.
 
 
Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenih uporabe sredstev proračunske rezerve ter kratkoročnega zadolževanja.
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
 
 
 
 
 
Št. 032-27/01
Dobrovnik, dne 19. marca 2001.
Župan
Občine Dobrovnik
Dobronak
Község Polgármestere
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor