Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, Uradni list RS, št. 76/2008, 79/2009,51/2010, 40/2012-ZUJF), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) in 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Uradni list RS, št. 57/2012), je občinski svet na 18. redni seji dne 12.09.2012 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O ŠIRITVI OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

 

 

I.

 

 

Ta sklep dopolnjuje Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/1986, 2/1988 in 2/1990) ter Spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/1996, 46/1996, 58/1998, 61/1999, 49/2000, 99/2001 in 98/2002), v nadaljevanju dolgoročni družbeni plan, tako da določa širitev območja stavbnih zemljišč v območju urejanja R R1 UN, ki je predvideno za gradnjo objektov in drugih ureditev na območju Planice, namenjenih opravljanju športnih dejavnosti. Za to območje je bil sprejet tudi prostorsko izvedbeni akt – Odlok o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1) (Uradni vestnik Gorenjske, št. 28/2001) in Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1) (Uradni list RS 43/2012), v nadaljevanju UN Planica, ki opredeljujejo dopustne posege v prostor na tem območju.

 

 

II.

 

 

Zavod za šport RS Planica, ki v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja in vodi investicijo in gradnjo Nordijskega centra Planica na območju Planice, je zaprosil za razširitev stavbnega območja urejanja R/R1, ki je določeno v dolgoročnem družbenem planu kot območje, in se ureja s prostorsko izvedbenim načrtom – UN Planica.

 

 

III.

 

 

V dolgoročnem družbenem planu se razširi območje urejanja z oznako R/R1, tako, da se v območje stavnih zemljišč razširijo oziroma dodatno vključijo naslednja zemljišča:

 

 

- parc. št. 1346/74 k.o. Rateče, razširitev v obsegu 809 m2, za potrebe razširitve zaletišča in ogrevalnega objekta letalnice bratov Gorišek,

 

 

- parc. št. 1327/12 k.o. Rateče, razširitev v obsegu 3822 m2, za potrebe štartno-ciljnega prostora v zimskem času oziroma nogometnega igrišča v letnem času ter izgradnjo nivojskega križanja tekaških prog in ceste,

 

 

- dodatno se vključi del zemljišča parc. št. 1325/1 in parc. št. 1322, oba  k.o. Rateče, v skupnem obsegu 345 m2, za gradnjo mostu preko struge hudournika za potrebe tekaške proge.

 

 

Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu znaša skupaj 4976 m2 in je natančno razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.

 

 

IV.

 

 

Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v 1. odstavku 29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/2012).

 

 

V.

 

 

Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

VI.

 

 

Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina  s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine.

 

 

Štev.:3505-8/2012-2

 

 

Datum:13.09.2012

 

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav, prof.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor