Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Št. 430-0020/2006 Ob-9850/06

Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, ki jo zastopa župan Jožef Ernest Kemperle na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

občinski redar, 1 prosto delovno mesto  (M/Ž) v oddelku za okolje in prostor Občine Tolmin.

Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:

– občinski redar I,

– občinski redar II,

– občinski redar III.

Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu občinski redar. Za imenovanje v naziv bo upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l. RS, št. 103/05).

Delovne naloge:

– nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine;

– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;

– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb na ugotovljene nepravilnosti;

– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;

– izdajanje odredb v skladu z odloki občine;

– druge naloge s področja občinskega redarstva.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06):

– da je državljan Republike Slovenije;

– da ima splošno zdravstveno zmožnost;

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba;

– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj;

– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B;

– opravljen strokovni upravni izpit;

– opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga;

– opravljen preizkus znanja za občinskega redarja;

– poznavanje dela z računalnikom.

Pisni prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti fotokopije naslednjih dokazil:

– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;

– dokazila o izobrazbi;

– delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe;

– potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;

– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje RS);

– potrdilo, ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);

– veljavnega vozniškega dovoljenja;

– dokazila o opravljenem preizkusu znanja iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga;

– dokazila o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja.

Izbrani kandidat, ki bo namesto potrdil priložil pisni izjavi iz šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica predložiti pred imenovanjem v naziv. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto zahtevane izpite opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja, v zaprti ovojnici z oznako: »Za javni natečaj – občinski redar« na naslov: Občina Tolmin, Urad župana, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.

Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor ali v drugi obliki.

Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.

Izbrani kandidat bo imenovan v naziv najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti sklepa o izbiri in mu bo v nadalnjih osmih dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v Uradu župana Občine Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali preko elektronske pošte: miran.mavri@obcina.tolmin.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Občina Tolmin

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor