Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 8. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»Splošni del rebalansa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

+--------+----------------------------------------+-------------+

|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |        v EUR|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|Konto   |               Naziv konta              |  Rebalans za|

|        |                                        |    leto 2011|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|1       |                    2                   |            3|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |    3.215.754|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |    2.329.552|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)           |    1.819.321|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |700 Davki na dohodek in dobiček         |    1.608.679|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |703 Davki na premoženje                 |      142.579|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |704 Domači davki na blago in storitve   |       68.063|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|71      |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |      510.231|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |       31.193|

|        |od premoženja                           |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |711 Takse in pristojbine                |        1.550|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |712 Globe in druge denarne kazni        |        1.490|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |713 Prihodki od prodaje blaga in        |        8.398|

|        |storitev                                |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |714 Drugi nedavčni prihodki             |      467.600|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)           |        4.317|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |          900|

|        |sredstev                                |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč        |        3.417|

|        |in neopredmetenih sredstev              |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|73      |PREJETE DONACIJE                        |        2.000|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |730 Prejete donacije iz domačih virov   |        2.000|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                     |      879.885|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |740 Transferni prihodki iz drugih       |      426.531|

|        |javnofinančnih institucij               |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |741 Prejeta sredstva iz državnega       |      453.354|

|        |proračuna iz sredstev proračuna EU      |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |    3.338.070|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|40      |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)    |      789.759|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |      120.593|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |       19.938|

|        |varnost                                 |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |402 Izdatki za blago in storitve        |      629.578|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |403 Plačila domačih obresti             |        8.650|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |409 Rezerve                             |       11.000|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      |    1.022.589|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |410 Subvencije                          |        8.864|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |411 Transferi posameznikom              |      611.903|

|        |in gospodinjstvom                       |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |412 Transferi neprofitnim organizacijam |       76.661|

|        |in ustanovam                            |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |413 Drugi tekoči domači transferi       |      325.160|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             |    1.451.292|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    1.451.292|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)           |       74.431|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |431 Investicijski transferi pravnim in  |       33.690|

|        |fizičnim osebam, ki niso PU             |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |432 Investicijski transferi proračunskim|       40.741|

|        |uporabnikom                             |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|III.    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     |     –122.316|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |             |

|        |IN NALOŽB                               |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |            –|

|        |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |750 Prejeta vračila danih posojil       |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |751 Prodaja kapitalskih deležev         |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |        1.000|

|        |DELEŽEV (440+441)                       |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |440 Dana posojila                       |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |441 Povečanje kapitalskih deležev       |        1.000|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA             |       –1.000|

|        |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |             |

|        |V.)                                     |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                      |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                      |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |500 Domače zadolževanje                 |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|        |550 Odplačila domačega dolga            |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV               |     –123.316|

|        |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |            –|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          |      122.316|

+--------+----------------------------------------+-------------+

|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              |      125.723|

|        |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA          |             |

+--------+----------------------------------------+-------------+

                                                                «

2. člen

Posebni del za leto 2011 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2011–2014 sta sestavni del tega odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-34/2010-65

Kostanjevica na Krki, dne 27. oktobra 2011

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Mojmir Pustoslemšek l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor