Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen program v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas  na 3. redni seji, dne 16. 12. 2014 sprejel

SKLEP

O OBRAČUNAVANJU PLAČILA VRTCA V ČASU OTROKOVE ODSOTNOSTI

ZA OTROKE IZ OBČINE TRNOVSKA VAS

 

1. člen

Kadar je otrok opravičeno odsoten, se cena programa za otroka zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena programa je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.

Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice prvi dan otrokove odsotnosti. V tem primeru se staršu od njegove cene programa odbije v ceni določeni dnevni strošek živil od tretjega dne dalje.

V kolikor starš vrtcu ne javi otrokove odsotnosti, se mu dnevni strošek živil od njegove cene ne odbije.

 

2. člen

V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot trideset koledarskih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da znaša plačilo staršev 70% njihovega prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil odločen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se mu odsotnost obračuna v vsakem mesecu ločeno glede na število dni.

 

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Trnovska vas po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu zaradi začasnega izpisa otroka enkrat letno v obdobju od 01. julija do 31. avgusta in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju trideset koledarskih dni.

V času, ko je otrok začasno izpisan in  se uveljavlja rezervacija mesta v vrtcu, plačajo starši rezervacijo v višini 70%  prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Starši so začasni izpis in hkratno rezervacijo mesta v vrtcu dolžni upravi vrtca napovedati najkasneje do 1. junija v letu.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom v kolikor je vsaj 15 dni vnaprej napovedna.

Razliko med plačilom rezervacije  staršev in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov živil, zagotavlja Občina Trnovska vas.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/3-3/2014-5s

Datum: 16. 12. 2014

 

Občina Trnovska vas

Župan Alojz Benko l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor