Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08) in 33. in 74. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na 26. seji dne 26. 2. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina

1. člen

V Odloku o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 20/01, 79/03, 26/04) se spremeni 10. člen, tako da se glasi:

»10. člen

(rekonstrukcija občinske ceste)

Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu, ter za katero je občina v smislu določb ZGO-1 pridobila pravico graditi na zemljiščih, potrebnih za rekonstrukcijo ceste, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.«.

2. člen

Spremenita se 4. in 5. točka 22. člena, tako da se glasita:

»4. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok 10 m.

5. Ne glede na določbo 4. točke tega člena je za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov varovalni pas širok 4 m.«.

3. člen

Spremeni se 1. točka 42. člena, tako da se glasi:

»1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje vzdrževalec ceste le po odredbi ali na podlagi soglasja za postavitev, ki ga izda občinska uprava, razen v primerih, ko je s tem odlokom drugače določeno.«.

V 2. točki 42. člena se besedilo »minister za okolje, prostor in energijo« nadomesti z besedilom »minister za okolje in prostor«.

4. člen

Spremeni se 3. točka 43. člena, tako da se glasi:

»3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni v višini najmanj 5,5 m nad voziščem občinske ceste.«.

5. člen

Črta se besedilo 2. točke 44. člena.

6. člen

Spremeni se 48. člen, tako da se glasi:

»1. Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, z globo 600 eurov pa samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 22. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 23. člena);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 24. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (25. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti, brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja občinske uprave (28. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 29. člena);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 32. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (33. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (34. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (35. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del, ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (36. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 37. člena);

– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 37. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 38. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 39. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 40. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 40. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 41. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (43. člen).«.

2. Z globo 150 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz točke 1. tega člena.«.

7. člen

Spremeni se 49. člen, tako da se glasi:

»Z globo 100 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz točke 1. prejšnjega člena tega odloka.«.

8. člen

Spremeni se 50. člen, tako da se glasi:

»1. Z globo 800 eurov se kaznuje za prekrške javno podjetje kot izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 18. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (tretji odstavek 17. člena);

2. Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek iz točke 1. tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«.

9. člen

Spremeni se 51. člen, tako da se glasi:

»1. Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 14. člena).

2. Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek iz točke 1. tega člena tudi odgovorna oseba investitorja.

3. Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 14. člena).«.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-55/99

Ajdovščina, dne 26. februarja 2009

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor