Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34., 35., 36. in 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/86, 43/89 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93 i 44/97), Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) in na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95) ter 35. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/95) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel

 

PROGRAM PRIPRAVE PROSTORSKIH UREDITVENIH

POGOJEV OBMOČJA GOLF BRNIK

 

1. člen

 

1.0. Predmet in cilj sprejema prostorsko ureditvenih pogojev

S tem programom se podrobneje določijo izhodišča, vsebina in obseg, potrebne strokovne podlage in druge naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih uredtivenih pogojev območja Golf Brnik. Določijo se pogojedajalci/soglasjedajalci, organizacija in koordinacija priprave ter terminski plan izdelave prostorskih ureditvenih pogojev.

2. člen

 

2.0. Izhodišča, vsebina in obseg prostorskih ureditvenih pogojev

Izhodišče za pripravo prostorsko ureditvenih pogojev za območje Golf Brnik je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2002, ki ga je Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejel na svoji 26. redni seji dne 07. oktobra 2002 (v nadaljevanju prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Cerklje na Gorenjskem).

 

Vsebina in obseg prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na pridobitev predhodnih pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, na pripravo odloka in grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev in pridobitev soglasij na dopolnjeni osnutek. Prostorski ureditveni pogoji morajo vsebovati opredelitev meje in obseg območja, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji območja Golf Brnik, merila in pogoje za posege v prostor, pogoje urbanistično-arhitektonskega oblikovanja, pogoje urejanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter druge relevantne pogoje.

 

3. člen

 

3.0. Strokovne podlage

Pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev se poleg pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti iz 5. člena tega programa smiselno uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile uporabljene pri pripravi prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Cerklje na Gorenjskem.

 

4. člen

 

4.0. Organizacija in koordinacija priprave prostorskih ureditvenih pogojev

Organizator priprave in koordinator aktivnosti izdelave prostorskih ureditvenih pogojev Golf Brnik bo pristojna strokovna služba občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva za pripravo zagotovi pobudnik Aerodrom Ljubljana, d.d. Izdelovalec se izbere na podlagi zbiranja ponudb.

 

5. člen

 

5.0. Pogojedajalci / soglasjedajalci

Organi, organizacije in strokovne službe, ki sodelujejo kot pogojedajalci/soglasjedajalci pri izdelavi prostorskih uredtivenih pogojev območja Golf Brnik:

    5.1 Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kranj

    5.2 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izpostava Kranj

    5.3 Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

          nesrečami, Izpostava Kranj

    5.4 Elektro Gorenjske

    5.5 Telekom Slovenije

    5.6. Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o.,

    5.7 Javno komunalno podjetje Kranj d.o.o.

    5.8 Direkcija RS za ceste, Ljubljana

    5.9 Zavod za RS za varstvo narave, Območna enota Kranj

    5.10 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj

    5.11 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj

    5.12 Ministrstvo za promet, Uprava RS za zračno plovbo

    5.13 Občina Cerklje na Gorenjskem, za področje prostora, družbenih dejavnosti in

           infrastrukture

 

V kolikor se v postopku priprave ugotovi da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pogoje ob začetku priprave osnutka prostorskih ureditvenih pogojev območja Golf Brnik, ki  jih mora pripravljalec smiselno upoštevati pri njegovi pripravi.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni potrebno.

Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

 

6. člen

 

6.0. Vsebina prostorskih ureditvenih pogojev

Prostorski ureditveni pogoji območja Golf Brnik se pripravijo v skladu s 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in  Ur. list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter v skladu s 53. in 54. členom zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93).

Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnih katastrskih načrtih DKN v merilu 1:5000.

7. člen

 

7.0 Terminski plan

Osnutek PUP: 90 dni po prejemu zadnjih pogojev za pripravo osnutka.

Stališča do pripomb : 30 dni po prejemu pripomb iz javne razprave in javne razgrnitve.

Predlog PUP: 45 dni po sprejetju stališč do pripomb.

Končno gradivo: 45 dni po pridobitvi zadnjega pozitivnega soglasja.

Osnutek PUP se pripravi na podlagi strokovnih podlag in pogojev soglasodajalcev, določenih v 5. členu tega programa priprave.

Osnutek PUP župan predloži občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme sklep o enomesečni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v uradnem glasilu občine. Javna razgrnitev se izvede v prostorih občine Cerklje na Gorenjskem za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.

Javna razprava se izvede na sedežu občine v času trajanja javne razgrnitve.

Občani, organi, organizacije in drugi zainteresirani oz. prizadeti, lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi predloga župana.

Župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži izdelovalcu, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka PUP, dopolnitev in popravkov sestavin, na katere so se nanašale pripombe in predlogi.

Župan občine Cerklje na Gorenjskem posreduje predlog PUP občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem PUP z odlokom.

Odlok se objavi v uradnem glasilu občine.

8. člen

 

Ta program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati z dnem objave.

 

Št.: 03101-01-14/2002

Datum: 16. 12. 2002

Župan

Franc ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor