Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ul RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 30. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 -UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 23. redni seji, dne 7. marca 2014 sprejel

 

PRAVILNIK

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Velike Lašče

(Zap. št. PR-14, šifra: 4)

 

1.člen

 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje proračunskih sredstev iz postavke Razna pokroviteljstva občine kot transferi neprofitnim organizacijam, planiranih v vsakoletnem planu proračuna Občine Velike Lašče.

 

2.člen

 

Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (prireditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

 

Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:

-    ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),

-    ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,

-    ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale,

-    ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine

-    ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje,

-    ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim,

-    ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

 

3.člen

 

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Velike Lašče.

 

O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom. Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 750,00 EUR

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

4. člen

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

 

Številka 0301-04/2014-1

 Velike Lašče, dne 7. marca 2014

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor