Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.),  Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13),  Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),  je Občinski svet Občine Divača na svoji 6. redni seji, dne  4.6.2015, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERSU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA

 

1.člen

Spremeni se 1. člen, tako, da se za prvim odstavkom doda naslednje besedilo:

V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2.člen

Spremeni se 3. člen, tako, da se črta besedilo prve alineje.

Na koncu 3. člena, se doda nov, peti odstavek, ki glasi:

Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranj na podlagi prijave na javni razpis, izveden na podlagi tega Pravilnika.

 

3.člen

Spremeni se besedilo 1. točke 4. člena, tako, da glasi:

1.    da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo najmanj eno leto na dan prijave na javni razpis;

Spremeni se besedilo 2. točke 4. člena, tako, da glasi:

2.    da imajo sedež na območju občine Divača oziroma so organizacijske enote območnih oziroma  regijskih organizacij (društev), registrirane  na območju občine Divača oziroma so registrirani člani prebivalci občine Divača, ki imajo registrirano stalno prebivališče v občini Divača oziroma izvajalci, ki izvajajo  programe na območju občine Divača. Občina Divača sofinancira samo programe,  ki se izvajajo na območju občine Divača in (tudi) za občane občine Divača;

Spremeni se besedilo 4. točke 4. člena, tako, da glasi:

4.    da imajo  urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo,kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu;

Za 5. točko 4. člena se doda novo besedilo, ki glasi:

6.    da za isti  program ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti  s strani občine Divača;

7.    da  redno letno dostavljajo Občini Divača podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti in imajo do   Občine Divača izpolnjene vse obveznosti v kolikor so bili sofinancirani  iz občinskega proračuna v preteklem letu;

8.    da  izpolnjujejo ostale pogoje iz tega Pravilnika oziroma javnega razpisa.

 

4.člen

Spremeni se besedilo 1. točke 5. člena, tako, da glasi:

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.

 

5.člen

Spremeni se  6. člen tako, da se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo.

Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis se lahko objavi tudi na druge krajevno običajne načine.

 

6.člen

Spremeni se 7. člen tako, da se črta besedilo zadnjega odstavka.

Na koncu obstoječega besedila 7. člena se doda naslednje besedilo.

Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:

1.    podatki o vsebini, ki je predmet razdelitve sredstev;

2.    okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;

3.    način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;

4.    vzorec pogodbe;

5.    navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pri kandidaturi na javni razpis za dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev;

6.    navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meri;

7.    navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

 

7.člen

Spremeni se 10. člen tako, da se na koncu obstoječega besedila doda naslednje besedilo:

Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o izboru izvajalcev programov športa - prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po zakonu o splošnem upravnem postopku.

Vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za odločitev.

Občinska uprava izbranim izvajalcem programov, prejemnikom sredstev, posreduje sklep o izboru in jih hkrati pozove k podpisu pogodb.

 

8.člen

Črta se besedilo 11. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom.

Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan o pritožbi odloči  s sklepom.

 

9.člen

Črta se besedilo 14. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev programov, ki kandidirajo v okviru javnega razpisa:

 

I.       Število aktivnih članov izvajalca programa v tekočem letu, ki imajo stalno bivališče v občini Divača - upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis, ki aktivno delujejo.

 

Število aktivnih članov iz občine Divača

Število točk

do 5

5

od 6 do 10

10

od 11 do 20

15

od 21 do 30

20

nad 31

30

nad 50

40

 

II.      Struktura članstva v tekočem letu - upošteva se  starostna struktura aktivnih članov na dan prijave na javni razpis (neglede na kraj bivanja).

 

Starost članov

Število točk

75 % aktivnih članov v starosti do 26 let

50

50 % aktivnih članov v starosti do 26 let

25

 

III.    Sedež  izvajalca programa (društva, organizacije) v občini Divača - upošteva se kraj sedeža v tekočem letu (glede na dan prijave na javni razpis).

 

Sedež izvajalca programa

Število točk

Sedež izvajalca programa je v občini Divača

20

 

IV.     Delovanje izvajalca programa v preteklem letu

 

Potek aktivnosti v preteklem letu

Število točk

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat tedensko vsaj 7 mesecev v letu

40

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat mesečno vsaj 9 mesecev v letu

20

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat letno

10

V.       Delovanje izvajalca programa v javnem interesu

 

 

Število točk

Izvajalec programa ima pridobljen status društva v javnem interesu

 

25

 

VI.     Promocija izvajalca programa in občine Divača

 

Način promocije

Število točk

Aktivnosti  izvajalca programa so bile v preteklem letu izvedene vsaj 1-krat letno na območju občine Divača

50

Aktivnosti  izvajalca programa so bile v preteklem letu namenjene vsaj 3-krat v koledarskem letu  celotni zainteresirani javnosti

10

Program izvajalca pripomore k večji prepoznavnosti občine Divača v širšem prostoru

10

Izvajalec programa ima izdelano in ažurirano spletno stran z objavo logotipa Občine Divača kot sofinancerja programa

10

 

10.člen

Črta se besedilo 15. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.

 

11.člen

Črta se tretji (zadnji) odstavek 16. člena.

 

12.člen

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0010/2015-08

Datum:4.6.2015

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor