Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 ZUPJS-A 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 20. redni seji, dne 14. 2. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

o višini ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas

 

1.

Občinski svet Občine Trnovska vas potrjuje novo ekonomsko ceno v vrtcu pri PŠ Trnovska vas. Ekonomska cena je oblikovana na osnovi normativa + 1 otroka.

 

I. Starostno obdobje 1 – 3 let: 433,08 EUR.

II. Starostno obdobje 3 – 6 let: 321,32 EUR.

III. Kombinirani oddelek in skupina 3 do 4 leta: 366,45 EUR.

 

2.

Na podlagi 6. točke, 25. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih se lahko število otrok v skupini poveča za največ dva otroka.

 

3.

Odbitek za prehrano na dan znaša 1,80 EUR.

 

4.

Ta sklep se uporablja od 1. 3. 2017 dalje.

 

Številka: 032 0/20-2/2017-4s

Datum: 14. 2. 2017

 

Alojz BENKO, univ. dipl. org.

Župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor