Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08 in 46/2014-ZON-C) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014) je Občinski svet Občine Videm na svoji 06.redni seji, dne 19.05.2015 sprejel

 

ODLOK

O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

 

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/2014-ZON-C).

 

2. člen

Del sredstev kot je zagotovljen v proračunu se namensko porabi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

 

3. člen

Del sredstev, ki je zagotovljen v proračunu za tekoče leto, se upravičencem dodeli na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Višina sredstev se upravičencem dodeli v določenem odstotku od celotne koncesijske dajatve. 

V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.

 

4. člen

Upravičenci iz 3. člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine.

 

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

S pričetkom veljave tega odloka preneha veljati Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011).

 

Številka: 478-02/2015-07

Datum: 19. 5. 2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor