Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 109. člena statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je župan Občine Kranjska Gora dne, 03.12.2014  sprejel   

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KRANJSKA GORA V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2015

 

1.      Splošne določbe

 

1. člen

S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/2013; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2.      Višina in struktura začasnega financiranja

 

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

KONTO

OPIS

proračun januar-marec 2015

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

1.564.568

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.537.295

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.080.192

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

850.000

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

103.487

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

125.906

706

 

DRUGI DAVKI

799

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

457.103

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

346.134

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

736

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

13.744

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

75.204

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

21.284

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

333

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

333

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

0

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

26.939

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

26.939

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

1.878.325

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

610.395

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

90.577

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

13.599

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

486.219

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

409

 

REZERVE

20.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

559.618

410

 

SUBVENCIJE

15.720

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

231.885

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

27.426

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

284.588

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

566.755

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

566.755

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

141.557

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

129.137

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

12.421

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-313.758

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-313.758

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

313.758

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

838.684

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3.      Izvrševanje začasnega financiranja

 

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.      Obseg zadolževanja občine v obdobju začasnega financiranja

 

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.

 

5.      Končna določba

Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

 

Št.: 410-0001/2014-1

Datum: 03.12.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor