Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 18. seji dne 4. 12. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Obrtno industrijske cone Divača

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se potrdi Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Obrtno industrijske cone Divača, ki ga je izdelal INŽENIRSKI BIRO KOPER, Dušan Ivančič, s.p.,pod številko projekta IBK 15/08 v septembru 2008 (v nadaljevanju: program opremljanja), in na njegovi podlagi določijo pogoji, elementi in način izračuna komunalnega prispevka za stavbna zemljišča na območju, ki se ureja skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/05).

 

 

2. člen

 

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč je sestavljen iz besedila in grafičnega dela:

 

 
A. BESEDILO PROGRAMA OPREMLJANJA
 
 
1. POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA
 
 
2. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
 
 
2.1 Podatki o naročniku in izdelovalcu
 
 
2.2 Osnovni pojmi uporabljeni v programu opremljanja
 
 
2.3 Namen izdelave programa opremljanja
 
 
2.4 Opis območja opremljanja stavbnih zemljišč
 
 
2.5 Podlage za izdelavo programa opremljanja
 
 
2.6 Predvidene prostorske ureditve
 
 
3. PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
 
 
3.1 Obračunsko območje predvidene komunalne opreme
 
 
3.2 Opis predvidene komunalne opreme in druge javne
 
 
gospodarske infrastrukture
 
 
3.3 Skupni stroški predvidene komunalne opreme S (ij)
 
 
3.4 Obračunski stroški predvidene komunalne opreme OS (ij)
 
 
3.5 Časovni načrt gradnje predvidene komunalne opreme
 
 
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 
 
4.1 Preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme
 
 
na merske enote
 
 
4.2 Merila za odmero komunalnega prispevka
 
 
4.3 Indeksiranje stroškov opremljanja
 
 
5. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 
 
5.1 Način izračuna komunalnega prispevka
 
 
5.2 Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
 
 
opremo
 
 
5.3 Pogodba o opremljanju stavbnih zemljišč
 
 
5.4 Rekapitulacija stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
 
 
Izračun komunalnega prispevka
 
 
B. GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
 
 
1 – Zazidalna situacija (M 1:500)
 
 
2 – Načrt parcel (M 1:500)
 
 
3 – Zbirna karta komunalnih naprav (M 1:500)
 
 
4 – Obračunska območja komunalne opreme
 
 
C. PRILOGE.
 

 

3. člen

 

 

(1) Opremljanje stavbnih zemljišč na območju OIC Divača se izvaja na podlagi programa opremljanja.

 

 

(2) Program opremljanja je akt, s katerim je določena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi ali rekonstruirati skladno s prostorskim aktom občine, opredeljeni roki za gradnjo komunalne opreme in določene podlage za odmero komunalnega prispevka.

 

 

(3) Program opremljanja je skladen s prostorskimi planskimi akti občine ter z načrtom razvojnih programov občinskih proračunov za obdobje 2008–2011.

 

 

(4) Skupni stroški opremljanja stavbnih zemljišč v programu opremljanja so izračunani na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja: Ceste in komunalna infrastruktura obrtno industrijske cone Divača, ki ga je izdelalo podjetje GLG projektiranje d.o.o.,pod št. projekta 474/2006, december 2006. Pri pripravi programa opremljanja so bili upoštevani tudi pogoji, ki so jih v postopku priprave projekta podali izvajalci gospodarskih javnih služb in drugi nosilci urejanja prostora.

 

 

4. člen

 

 

(1) Ureditveno območje Obrtno industrijske cone Divača (v nadaljevanju: OIC Divača), ki je hkrati območje opremljanja stavbnih zemljišč po tem programu opremljanja, meri 27.977 m2. Območje zajema nezazidana stavbna zemljišča v lasti investitorja IGT, inženiring, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Izola, ki jih omejuje: na zahodu regionalna cesta R II 409 Postojna–Kozina, na jugu regionalna cesta R III 622 Divač –Ilirska Bistrica, na vzhodu avtocesta A1 Koper–Ljubljana, ter na severu železniška proga Divača–Pivka.

 

 

(2) Po prostorskih sestavinah Planskih aktov Očine Divača se obravnavano območje OIC Divača nahaja v prostorski enoti Sežana 35 z osnovno namensko rabo: območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti MP-1.

 

 

(3) Območje OIC Divača ni komunalno opremljeno, zato je potrebno skladno s programom opremljanja zgraditi vso komunalno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, na katero bo možno priključiti predvidene objekte.

 

 

II. PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA

 

 

5. člen

 

 

(1) Obravnavano območje OIC Divača se bo prometno navezovalo preko novega priključka na regionalno cesto R III 622. Predvidena prometna ureditev obsega izvedbo priključka na regionalno cesto, osrednjo vpadnico v cono in prečno dovozno cesto. Vse projektirane ceste so širine vozišča 6,50 in 5,50 m z obojestranskim pločnikom širine 1,20 m. Pločnik se izvede tudi ob regionalni cesti R III 622, od obstoječega pločnika v križišču z regionalno cesto R II 409 do priključne ceste v OIC. Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce bodo, glede na potrebe dejavnosti, zagotovljena na posameznih parcelah. Posamezne uvoze do parcel bo možno prilagoditi dejanskim potrebam investitorjev. Na območju OIC Divača je predvideno 300 zaposlenih, kar narekuje ureditev ca. 200 parkirnih mest.

 

 

(2) Vodooskrba in požarna varnost obravnavanega območja OIC Divača bo zagotovljena z izvedbo napajalnega cevovoda NL DN 150, razdelilnega cevovoda NL DN 100 in hidrantnega omrežja s podzemnimi hidranti. Skladno s projektnimi pogoji izvajalca lokalne javne službe Kraški vodovod Sežana d.o.o. se vodooskrbo za bodoče pozidave načrtuje z izvedbo primarnega cevovoda NL DN 200 z navezavo na cevovod Poslovne cone Risnik in projektiran cevovod NL DN 150 ob železnici Divača–Ljubljana.

 

 

(3) Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu. Fekalna kanalizacija se izvede s priključkom na predvideno nižje ležečo fekalno kanalizacijo Divače. Objekte ob osrednji vpadnici in delno prečni dovozni cesti bo možno priključiti na predvideni fekalni kanal 1, ki bo odpadne vode odvajal gravitacijsko. Zaradi nižje lege predvidenih objektov na vzhodni strani območja, je predvidena izvedba s črpališčem in tlačnim vodom. Fekalna kanalizacija območja se izvede v celoti iz PEHD, PP ali poliestrskih cevi O20 cm.

 

 

(4) Meteorna kanalizacija odvaja odpadno meteorno vodo iz strešnih površin, zunanjih tlakovanih površin ter cestnih in parkirnih površin. Meteorna voda, ki se steka s prometnih površin mora biti pred iztokom v meteorno kanalizacijo očiščena v lovilcu olj in peskolovu. Predvidena meteorna kanalizacija bo izvedena iz betonskih, PVC, ali poliestrskih cevi premera O20 do O50 cm. Iztok meteorne kanalizacije je predviden v ponikovalnici locirani na S oziroma SV strani območja ob železnici.

 

 

(5) Predvideno je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov s tipiziranimi posodami pod pogoji izvajalca občinske javne gospodarske službe Komunalnega stanovanjskega podjetja, d.d.. Posode bodo nameščene pri posameznem objektu, kapaciteta bo prilagojena številu zaposlenih in dejavnosti. Posebni odpadki ter tisti, ki ne sodijo med komunalne odpadke, bodo hranjeni v ustreznih posodah ter odstranjeni skladno z zahtevami pooblaščenih organizacij.

 

 

(6) Predvidena je izvedba plinske postaje s tremi vkopanimi rezervoarji po 5 m3 za utekočinjeni naftni plin. Na lokaciji plinske postaje je predvidena izvedba uparjalca ter od tam razvod do objektov, ki se ga izvede predvidoma iz PEHD plinskih cevi. Trasa plinskega razvoda bo ob robu pločnikov v nepovoznih površinah. Lokalno plinsko omrežje je dimenzionirano tudi za bodočo uporabo zemeljskega plina.

 

 

(7) Načrtovana investicija v izgradnjo elektroenergetske infrastrukture obsega izgradnjo nove transformatorske postaje TP OC Divača z NN kabelskim omrežjem in SN kabelskim priključkom. Predvidena je izvedba TP v montažnem betonskem ohišju in vgradnjo transformatorja nazivne moči 630 kVA 21/0,42 kV. Nova TP bo napajala objekte na katerih bodo tri odjemna mesta po 3 x 35 kW. SN 20 kV kablovod se priključi na obstoječo TP Dolnje Ležeče. NN omrežje je predvideno v radialni izvedbi z kabelskimi vodi PP00 A, 1kV, položenimi v kabelsko kanalizacijo.

 

 

(8) Predvidena je izvedba javne razsvetljave na območju osrednje vpadnice in prečne dovozne ceste. Cestna razsvetljava se izvede s svetilkami tipa 5CX 622 2-1 CE 1408, VTFE 125 W na kandelabrih višine 4,5 m. Napajališče bo v prostostoječi omari, katera bo prirejena za energetski razvod in JR.

 

 

(9) Obstoječe medkrajevne in krajevne kable se prestavi v novo kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi premera 110 mm ali PEHD premera 125 mm. Za potrebe predvidenih objektov na območju OIC se zgradi novo TK kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi premera 110 mm ali PEHD premera 125 mm. V tako zgrajeno kabelsko kanalizacijo se uvleče kable predvidenih kapacitet ter izvede ozemljitve.

 

 

6. člen

 

 

(1) Ob izpolnitvi pogojev iz 3. člena odloka je dopustno etapno opremljanje stavbnih zemljišč s tem, da mora vsak izvedeni del tvoriti zaključen prostorski del s komunalno in prometno infrastrukturo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati izvedbe drugih objektov in prostorskih ureditev ter normalne rabe območja.

 

 

(2) Časovni načrt opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo je izdelan na osnovi namere investitorja oziroma lastnika nezazidanih stavbnih parcel IGT, inženiring, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Izola, da sklene pogodbo o opremljanju z Občino Divača, po kateri naj bi komunalno opremil celotno območje OIC Divača predvidoma v 15. mesecih po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Okvirni časovni načrt opremljanja stavbnih zemljišč na območju OIC Divača:

 

 

– ureditev pravno premoženjskih zadev in podpis pogodbe o opremljanju – december 2008,

 

 

– ridobitev gradbenega dovoljenja – januar 2009,

 

 

– ričetek gradnje komunalne infrastrukture – marec 2009,

 

 

– dokončanje gradnje komunalne opreme – december 2009,

 

 

– predvideni rok za pridobitev uporabnih in obratovalnih dovoljenj vključno predajo zgrajene komunalne infrastrukture upravljalcem – marec 2010.

 

 

(3) Opremljenost stavbnih zemljišč za obravnavano območje zagotavlja Občina Divača, ki lahko s pogodbo o opremljanju iz 13. člena odloka določi, da investitor na lastne stroške zagotovi opremljenost stavbnega zemljišča, na katerem namerava graditi objekte. V tem primeru bo podrobni časovni načrt gradnje sestavni del pogodbe o oddaji gradnje komunalne opreme.

 

 

III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

7. člen

 

 

(1) Za potrebe odmere komunalnega prispevka po posamezni vrsti komunalne opreme so v programu opremljanja določene podlage, ki vsebujejo obračunska območja, izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja, preračun obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta ter podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

 

 

(2) Skupni stroški opremljanja stavbnih zemljišč na območju OIC Divača, izračunani v programu opremljanja, znašajo 1.219.506,00 EUR. Skupni stroški vključujejo stroške izgradnje, izdelave projektne in investicijske dokumentacije, stroške gradbenega inženiringa in strokovnega nadzora, stroški odkupa zemljišč namenjenih za ceste in druge javne površinr ter predpisane dajatve in druge stroške, ki bi nastali z gradnjo komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture.

 

 

(3) Obračunsko območje komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov ter površin na obstoječo in predvideno komunalno opremo. Obračunsko območje obsega stavbna zemljišča znoraj območja OIC in je hkrati obračunsko območje odmere komunalnega prispevka.

 

 

(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost gradbene parcele iz zazidalne situacije. Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh neto tlorisnih površin objekta izračunanih po standardu SIST ISO 9836.

 

 

(5) Program opremljanja skladno z Odlokom o komunalnem prispevku v Občini Divača (Uradni list RS, št.39/07) določa naslednja podrobnejša merila:

 

 

– delež parcele Dp pri izračunu komunalnega prispevka je 30 odstotkov (Dp=0,3),

 

 

– delež neto tlorisne površine Dt pri izračunu komunalnega prispevka je 70 odstotkov (Dt=0,7),

 

 

– faktor dejavnosti K(dejavnost) za industrijske stavbe in skladišča, upravne in in pisarniške stavbe ter rgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost je 1,3. Faktor dejavnosti za posamezne objektov se določi glede na pretežen namen uporabe objekta

 

 

8. člen

 

 

(1) Preračun obračunskih stroškov opremljanja OS (ij) na m2 parcele Cp (ij) oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta Ct (ij) se v skladu s 14. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč opravi na naslednji način:

 

 
         Cp (ij) = OS (ij) / ?A (j)             Ct (ij) = OS (ij) / ?T (j)
 

 

Zgornje oznake pomenijo:

 

 
Cp (ij) –     strošek opremljanja m2 parcele z določeno
 
 
              komunalno opremo,
 
 
Ct (ij) –     strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine
 
 
              objekta z določeno komunalno opremo,
 
 
OS (ij) –     obračunski stroški investicije za določeno
 
 
              komunalno opremo na obračunskem območju,
 
 
vsotaA (j) –  vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel,
 
 
              ki ležijo na obračunskem območju, zmanjšana za
 
 
              površine namenjene objektom grajenega javnega
 
 
              dobra,
 
 
vsotaT (j) –  vsota površin vseh neto tlorisnih površin na
 
 
              obračunskem območju.
 

 

(2) Za preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta so v programu določene naslednje vrednosti:

 

 
OS (ij) =     788.870,40 EUR – obračunski stroški izgradnje
 
 
              predvidene komunalne opreme,
 
 
vsotaA (j) =  obračunskem območju, površin vseh parcel na
 
 
vsotaT (j) =  objektov na obračunskem območju.ih površin
 

 

9. člen

 

 

V preglednici 1 so prikazani obračunski stroški predvidene komunalne opreme OS (ij) preračunani na m2 parcele Cp (ij) oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta Ct (ij) za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem območju:

 

 

Preglednica 1

 

 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   .  | Vrsta predvidene |   OS (ij)   | Cp (ij)  |  Ct (ij)  |
 
 
|      | komunalne opreme |    (EUR)    | (EUR/m2) | (EUR/m2)  |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   1  |Cestno            |  410529,64  |   16,9   |   44,0    |
 
 
|      |omrežje in javne  |             |          |           |
 
 
|      |površine          |             |          |           |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   2  |Vodovodno omrežje |  95256,06   |   3,9    |   10,2    |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|  2A  |Primarno          |  81026,40   |   3,3    |    8,7    |
 
 
|      |vodovodno omrežje |             |          |           |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   3  |Fekalna           |  79380,05   |   3,3    |    8,5    |
 
 
|      |kanalizacija      |             |          |           |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   4  |Meteorna          |  122678,25  |   5,1    |   13,2    |
 
 
|      |kanalizacija      |             |          |           |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   5  |Plinovodno        |    0,00     |   0,0    |    0,0    |
 
 
|      |omrežje           |             |          |           |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 
 
|   *  |Obračunski        | 788.870,40  |          |           |
 
 
|      |stroški OS (ij)   |             |          |           |
 
 
|      |skupaj            |             |          |           |
 
 
+------+------------------+-------------+----------+-----------+
 

 

10. člen

 

 

(1) V skladu s 6. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka se komunalni prispevek izračuna tako, da se ugotovi na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

 

 

(2) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto obstoječe komunalne infrastrukture izračuna na naslednji način:

 

 
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
 

 

Zgornje oznake pomenijo:

 

 
– KP(ij )       znesek dela KP, ki pripada posamezni vrsti
 
 
                komunalne opreme
 
 
– A(parcela )   površina parcele
 
 
– Cp(ij)        obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
 
 
– Dp            delež parcele pri izračunu komunalnega
 
 
                prispevka
 
 
– K(dejavnost)  faktor dejavnosti
 
 
– A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta
 
 
– Ct(ij)        obračunski stroški, preračunani na m2 neto
 
 
                tlorisne površine objekta
 
 
– Dt            delež neto tlorisne površine objekta
 
 
– i             posamezna vrsta komunalne opreme
 
 
– j             posamezno obračunsko območje.
 

 

(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KP(ij), ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na obračunskem območju.

 

 

11. člen

 

 

(1) Odlok o komunalnem prispevku v Občini Divača (Uradni list RS, št. 39/07, 115/07, 18/08) v prehodnih določbah določa, da se do sprejema programa opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo, kot skupen strošek opremljanja m2 parcele oziroma m2 neto tlorisne površine objekta šteje povprečni strošek komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, določen na podlagi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 1996 (Uradni list RS, št. 70/96), znižan za 20%.

 

 

(2) Odlok v 22. členu tudi določa, da se za gradnjo na zemljiščih, ki jih je prodala občina in je cena komunalne infrastrukture vključena v ceno, komunalni prispevek ne odmeri za tisto komunalno infrastrukturo, ki je določena v pogodbi o odkupu zemljišča.

 

 

12. člen

 

 

(1) Zavezanec plačila komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

 

 

(2) Komunalni prispevek odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu z 10. členom tega odloka z odmerno odločbo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti, po cenah iz 9. člena odloka, določenih na 31. 12. 2008.

 

 

(3) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

 

 

(4) Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu.

 

 

(5) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme in stroški gradnje gospodarske javne infrastrukture.

 

 

(6) S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino.

 

 

(7) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

 

 

13. člen

 

 

(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve IGT Inženiring, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Izola in Občina Divača se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati po predpisih o javnem naročanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor nad gradnjo, ki je v celoti strošek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.

 

 

(2) S pogodbo o opremljanju se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor IGT INŽENIRING, GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA, d.o.o. je dolžan zgrajeno komunalno opremo, za katero je bilo izdano uporabno in obratovalno dovoljenje, neodplačno prenesti na Občino Divača. Skladno s pogodbo o opremljanju je Občina Divača dolžna prevzeti zgrajeno komunalno opremo.

 

 

14. člen

 

 

Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, ki so po programu opremljanja iz 1. člen a odloka in drugimi predpisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo opravljena v skladu z načrtom stavbnih parcel, sklenila neposredno pogodbo o neodplačnem prenosu parcel na Občino Divača. Obveznost po tem odloku se nanaša tudi na ureditev pravno premoženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na zemljiščih po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

 

 

15. člen

 

 

(1) Skladno s 73. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 3/07) občina za objekte in omrežja infrastrukture gospodarskih javnih služb, ki niso komunalna oprema in jih je treba zgraditi skladno s prostorskim aktom, sklene dogovor z izvajalcem gospodarske javne službe. Če do dogovora ne pride, bo občina na lastne stroške zgradila elektroenergetsko omrežje, potrebno za opremljanje stavbnih zemljišč. V tem primeru mora skladno z zakonom izvajalec javne službe na zahtevo občine tej povrniti stoške izgradnje omrežja.

 

 

(2) Skladno s podeljeno koncesijo za oskrbo s plinom kot izbirno občinsko gospodarsko službo bo lahko izvajalec občinske javne gospodarske službe PETROL PLIN, d.o.o. vse aktivnosti v zvezi z gradnjo plinovodnega omrežja, kot to določa program opremljanja, tudi izvedel.

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

 

16. člen

 

 

Program opremljanja s prilogami je na vpogled pri pristojni občinski službi.

 

 

17. člen

 

 

Na zahtevo ministrstva, pristojni organ občinske uprave, ki je pripravil program opremljanja, tega posreduje ministrstvu v 15. dneh po prejetju zahteve.

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. O32-0007/2008-10

 

 

Divača, dne 4. decembra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Divača

 

 

Matija Potokar l.r

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor