Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi določil zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), 15. in 122. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 28. 2. 2001 sprejel
 
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
 
 
Občine Križevci
 
 
1. člen
 
V statutu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) se spremeni in dopolni prvi odstavek 20. člena tako, da glasi:
 
 
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino«.
 
2. člen
 
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 38. člena, ki se na novo glasi:
 
 
»Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
 
3. člen
 
Spremeni in dopolni se tretji odstavek 71. člena, ki se na novo glasi:
 
 
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali v občini oziroma delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.«
 
4. člen
 
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
 
 

Št. 032-01-21/01-243
Križevci, dne 28. februarja 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor