Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2 in 76/08,79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV, št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 12. redni seji dne 17. oktobra 2012 sprejel

ODLOK

o rebalansu proračuna Občine Kungota za leto 2012

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2012 se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

V EUR

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2012

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.       SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.917.990

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.500.640

70 DAVČNI PRIHODKI

3.205.430

700 Davki na dohodek in dobiček

2.950.000

703 Davki na premoženje

146.230

704 Domači davki na blago in storitve

109.200

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

295.210

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

97.510

711 Takse in pristojbine

4.000

712 Denarne kazni

2.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

714 Drugi nedavčni prihodki

191.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

50.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in

neopredmetenih dolgoročnih sredstev

50.000

73 PREJETE DONACIJE

550

730 Prejete donacije iz domačih virov

550

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

366.800

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

206.800

741 Prejeta sredstva iz držav. prorač. iz sredstev EU

160.000

II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.814.265

40 TEKOČI ODHODKI

1.479.905

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

301.610

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.581

402 Izdatki za blago in storitve

1.082.734

403 Plačila domačih obresti

38.480

409 Rezerve

7.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.529.980

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

624.300

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

52.580

413 Drugi tekoči domači transferi

853.100

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.804.380

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.804.380

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

430 Investicijski transferi

 

III.       PRORAČUNSKI PRESEŽEK (i.-ii.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-896.275

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V    DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (iv.-v.)

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

 

50 ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

 

55 ODPLAČILA DOLGA

148.700

550 Odplačila domačega dolga

148.700

IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (i.+iv.+vii.-ii.-v.-viii.)

-44.975

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (vii.-viii.)

851.300

XI.   NETO FINANCIRANJE (vi.+vii.-viii.-ix.)

896.275

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA (9009)

 

9009 Splošni sklad za drugo

44.975

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, odhodki in prihodki sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, načrt razvojnih programov in letni plan prodaje občinskega premoženja so priloga k temu odloku.

V odloku se spremeni tudi 7. člen, tako, da se glasi:

V sredstva proračunske rezerve v letu 2012 izločamo sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Ostala določila v tem členu ostajajo nespremenjena.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-10/2011

Datum: 17. oktober 2012

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor