Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet občine Trnovska vas na svoji 14. redni seji, dne 22. 4. 2008 sprejel

 

 

 

 

 

P R A V I L N I K

 

 

za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas

 

 

 

 

 

I.                    Splošne določbe

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju izvajalcev), ki delujejo na področju občine Trnovska vas, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema določila, da morajo imeti svoj sedež v občini Trnovska vas, velja le za organizacije in društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti in imajo lahko svoj sedež tudi izven območja občine Trnovska vas, njihovi člani pa so tudi iz občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcev zagotavlja občina Trnovska vas iz sredstev proračuna.

 

 

V pravilniku so opredeljeni tudi:

 

 

-          opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava, Komisija za odpiranje ponudb po javnem razpisu, Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Občinski svet občine Trnovska vas,

 

 

-          dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,

 

 

-          določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po predhodno dostavljenih programih, na osnovi katerih Občinski svet na predlog Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme odločitev o programih, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.

 

 

 

 

 

Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov in izvajalcev se pogoji in izbrani programi iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.

 

 

 

 

 

II.                 POSTOPEK

 

 

4. člen

 

 

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

 

 

-          priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,

 

 

-          ocenjevanje prispelih predlogov opravi Komisija za odpiranje ponudb po javnem razpisu za sofinanciranje letnih programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Trnovska vas,

 

 

-          komisija poroča Odboru za negospodarstvu in javne službe družbenih dejavnosti in Občinskemu svetu občine Trnovska vas,

 

 

-          obveščanje izvajalcev o odločitvi, 

 

 

-          sklepanje pogodb,

 

 

-          spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.

 

 

 

 

 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, izbrane programe, pogoje in kriterije, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

 

 

-          programe, ki so predmet sofinanciranja,

 

 

-          pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,

 

 

-          okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,

 

 

-          kriterije za izbor programov izvajalcev,

 

 

-          določitev obdobja za porabo sredstev,

 

 

-          razpisni rok,

 

 

-          način dostave predlogov,

 

 

-          navedbo oseb občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,

 

 

-          informacije o razpisni dokumentaciji,

 

 

-          rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

 

 

 

 

Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Izvajalci programov in projektov so: organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.

 

 

 

 

 

III.               POGOJI IN KRITERIJI

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

-          imajo sedež v občini Trnovska vas,

 

 

-          le društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, imajo lahko svoj sedež tudi izven območja občine Trnovska vas, če so njihovi člani tudi občani naše občine,

 

 

-          imajo urejeno evidenco o članstvu,

 

 

-          so registrirani po zakonu o društvih,

 

 

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

 

 

-          vsako leto občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

 

 

 

 

 

Kriteriji financiranja so priloga tega pravilnika in so izraženi v točkah.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:

 

 

-          neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov (Rdeči križ, Karitas, invalidske organizacije ipd.),

 

 

-          prostovoljnim gasilskim društvom za izvajanje programov, razen investicij in investicijskega vzdrževanja v objekte in nakup gasilske opreme, kar se zagotavlja v skladu s pogodbo o opravljanju javne službe – zagotavljanje požarne varnosti v občini v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

 

 

-          turističnim društvom, društvu upokojencev, društvu kmetic za izvajanje njihovih letnih programov,

 

 

-          vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na športnem in kulturnem področju) za sofinanciranje letnih programov.

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 8. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

 

 

 

 

 

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.

 

 

 

 

 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija je sestavljena iz predstavnika občinske uprave in 2 predstavnikov Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Za postopek javnega razpisa in dodeljevanje sredstev se smiselno uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči, določene v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/07).

 

 

Komisija za odpiranje ponudb po javnem razpisu poroča Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Občinskemu svetu občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

IV. SKLENITEV POGODB

 

 

10. člen

 

 

Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje pogodbenim izvajalcem direktno.

 

 

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo o izvedbi programa, predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Za humanitarna društva, ki se ne prijavljajo na javni razpis in nimajo svojega sedeža v občini Trnovska vas, so pa naši občani člani teh društev, župan občine po svojem preudarku dodeli simbolična sredstva.

 

 

Če naši občani niso člani društva, se sredstev ne dodeli.

 

 

Letno kvoto za te namene določi Občinski svet Občine Trnovska vas v okviru občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društv na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 2/2001).

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 

 

 

 

 

Številka: 032 0/14-5/2008-5-2p

 

 

Datum: 22. 4. 2008

 

 

 

 

 

Župan Občine Trnovska vas,

 

 

Alojz BENKO, dipl. upr. org., l.r.

 

 

                                              

 

 

 

 

 

PRILOGA: MERILA – KRITERIJI

 

 

(DRUGE DEJAVNOSTI)

 

 

 

 

 

I.

IZOBRAŽEVANJE

 

 

-izvedba tečaja (minimalno 10 ur)

50 točk

 

 

-izvedba predavanja

15 točk

 

 

- strokovno izpopolnjevanje

20 točk

 

II.

SOCIALNI PROGRAMI

 

 

 

- obisk invalidov in nepokretnih občanov

40 točk

 

 

- skrb za socialno ogrožene občane

30 točk

 

III.

SAMOSTOJNA IZVEDBA DOGODKA ( prireditev, projekt) V OBČINSKEM MERILU

70 točk

 

IV.

SAMOSTOJNA IZVEDBA DOGODKA V ( prireditev, projekt) MEDOBČINSKEM MERILU

100 točk

 

V.

VI.

SODELOVANJE PRI IZVEDBI OBČINSKEGA DOGODKA

SODELOVANJE PRI IZVEDBI MEDOBČINSKEGA  DOGODKA

15 točk

20 točk

 

VII.

ORGANIZACIJA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

 

 

 

-posamezna aktivnost

15 točk

 

 

-periodično ponavljanje aktivnosti (vsaj 10 x letno)

50 točk

 

VIII.

ŠT. ČLANOV S PLAČANO ČLANARINO

 

 

 

do 100 članov

15 točk

 

 

od 100 do 200 članov

20 točk

 

 

nad 200 članov

25 točk

 

       

 

 

 

III.

 

 

Izvedba dogodka ali aktivnosti za občane občine Trnovska vas

 

 

 

 

 

IV.

 

 

Izvedba dogodka kjer sodelujejo vabljeni gosti izven meja občine ali dogodka, ki tematsko vključuje področja izven občine.

 

 

 

 

 

VII.

 

 

Organizacija dogodka oz. aktivnosti društvenega pomena (datum, seznam udeležencev). Občni zbor društva se ne prizna kot društvena prireditev.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor