Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 9., 19. in 116. člena statuta Občine Črnomelj in določb III. poglavja zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 6. 1995 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi Krajevne skupnosti Sinji Vrh

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se potrdi večinska odločitev volivcev, izražena na referendumu dne 4. 12. 1994 in ustanovi Krajevna skupnost Sinji Vrh (v nadaljnjem: KS), s sedežem v Sinjem Vrhu, ki obsega območje vasi: Damelj, Draga pri Sinjem Vrhu, Sinji Vrh, Gorica, Dalnje njive, Špeharji in Breg pri Sinjem Vrhu.

 

 

2. člen

 

 

Krajevna skupnost Sinji Vrh je pravna oseba.

 

 

3. člen

 

 

Organ krajevne skupnosti je zbor občanov in svet krajevne skupnosti. Svet KS volijo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno bivališče na območju KS.

 

 

4. člen

 

 

Svet KS se voli po večinskem načelu, v KS kot eni volilni enoti.

 

 

    Število članov prvega sveta KS je 7.

 

 

5. člen

 

 

Na volitvah je izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov volivcev. V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobita enako število glasov, odloči o članstvu v svetu med njima žreb.

 

 

6. člen

 

 

Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov, na konstitutivni seji sveta.

 

 

7. člen

 

 

Mandatna doba izvoljenih članov sveta traja 4 leta oziroma do zaključka mandata članom občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

Volitve v svet KS razpiše župan Občine Črnomelj.

 

 

    Prve volitve v svet KS vodi in izvaja volilna komisija krajevne skupnosti, ki jo imenuje občinska volilna komisija.

 

 

    Za volitve članov sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

 

 

9. člen

 

 

Svet KS podrobneje uredi način svojega dela s poslovnikom.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 009-004/94

 

 

Črnomelj, dne 29. junija 1995.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Črnomelj

    Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

 

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor