Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem  zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/99 in sprememba 2/01) je Občinski svet Občine Trnovska  vas na 23. redni seji dne 22.9.2005 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna

 

 

Občine Trnovska vas

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Na osnovi določil Zakona o zdravstvenem  varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora Občina Trnovska vas  za svoje občane, ki so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova, plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje, za primer bolezni in poškodbe izven dela v obliki prispevka za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov ( v nadaljevanju: obvezno zdravstveno zavarovanje). Prispevek  se plača v pavšalnem znesku, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

2. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas lahko pridobi vsak občan, ki je državljan Republike Slovenije in ni zavarovan iz drugega naslova.

 

 

Šteje se, da občan ni zavarovan iz drugega naslova, kadar izpolnjuje naslednje pogoje:

 

 

- nima sklenjenega delovnega razmerja,

 

 

- na Zavodu RS za zaposlovanje ne prejema nadomestila oziroma denarne pomoči,

 

 

- nima prihodkov, s katerimi bi si sam poravnal obvezno zdravstveno zavarovanje,

 

 

- kadar upravni organ v postopku obravnave vloge ugotovi, da občan ni upravičen do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in ni sam zavezan za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

 

II. POSTOPKI

 

 

4. člen

 

 

Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas«, ki jo vložijo na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.

 

 

Obrazec je sestavljen tako, da omogoča pridobiti vse potrebne podatke za pravočasno in verodostojno rešitev vloge.

 

 

5. člen

 

 

Občina ima v postopku obravnave vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagateljev potrebne dodatne podatke in dokazila, ki bodo dokazovali upravičenost občana do pridobitve pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas. Občina Trnovska vas vlogo obravnava in o njej odloči v skladu z določili Zakona o upravnem postopku z odločbo.

 

 

6. člen

 

 

Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas, mora občini javiti vsako spremembo pogojev, na osnovi katerih je pridobil predmetno pravico, v roku 15 dni od njenega nastanka.

 

 

Na osnovi javljene spremembe občina izda odločbo o prenehanju zavarovanja.

 

 

V primeru, da občan spremembe iz prvega odstavka tega člena ne javi v roku 15 dni od nastanka spremembe, je dolžan vrniti stroške zavarovanja za obdobje od nastale spremembe.

 

 

7. člen

 

 

Če do spremembe pogojev ne pride, mora občan vsake 3 mesece, od dneva vročitve odločbe, na občini dokazati, da je še vedno upravičen pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovska vas.

 

 

Določilo iz prejšnjega odstavka občan izpolni tako, da se v času uradnih ur osebno evidentira na Občini Trnovska vas in dostavi dokumentacijo, opredeljeno z odločbo.

 

 

V primeru, da občan ne izpolni določil prvega in drugega odstavka tega člena, se šteje, da občan več ne izpolnjuje pogojev za pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna  Občine Trnovska vas, zato le-ta izda odločbo o prenehanju zavarovanja.

 

 

8. člen

 

 

Zoper odločbo je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu odločbe na naslov organa, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan/podžupan Občine Trnovska vas.

 

 

9. člen

 

 

Na osnovi izdanih odločb občina prijavlja in odjavlja občane  iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in na podlagi teh poravnava stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem pravilniku.

 

 

Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Trnovska vas zagotavlja na posebni proračunski postavki.

 

 

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

10. člen

 

 

Občani, ki jim je Občina Trnovska vas zagotavljala plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja pred  uveljavitvijo tega pravilnika, so dolžni vložiti vlogo po tem pravilniku v roku 3. mesecev od njegove uveljavitve. V nasprotnem primeru jih bo Občina Trnovska vas odjavila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

11. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Datum: 22.9.2005

 

 

Številka: 160-02/2005-23rs

 

 

Podžupan

 

 

Občine Trnovska vas:

 

 

Franc Pukšič, dipl. ing. str., l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor