Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN,   107/10,   110/11-ZDIU12,   104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZIPRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13-ZI- PRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 95/14-ZI- PRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS 12/04, 18/07, MUV 8/18) je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji, dne 27. marca 2019 sprejel

 

Z A K L J U Č N I    R A Č U N

proračuna občine Kungota za leto 2018

 

 

1.   člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine KUNGOTA za

leto 2018.

 

 

2.   člen

Zaključni račun proračuna Občine KUNGOTA za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od- hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan- ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungote za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

Konto

Besedilo

REALIZACIJA 2018, EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.999.701

 

TEKOČI PRIHODKI

3.656.000

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

3.296.669

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.951.393

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

236.820

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN

STORITVE

108.456

71

NEDAVČNI PRIHODKI

(710+711+712+713+714)

359.331

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

 

215.469

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

5.066

Konto

Besedilo

REALIZACIJA 2018, EUR

712

DENARNE KAZNI

3.987

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

 

0

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

134.809

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

44.946

720

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV- SKUPAJ

0

722

PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

44.946

73

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH

VIROV

450

731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH

VIROV

450

74

TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ

298.305

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

274.990

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV UE

23.315

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.843.581

40

TEKOČI ODHODKI

1.603.787

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI

ZAPOSLENIM

318.722

401

PRIS.DELODA.ZA SOC. VARNOST

49.547

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.196.131

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

29.387

409

REZERVE

10.000

41

TEKOČI TRANSFERJI

1.497.981

410

SUBVENCIJE

42.869

411

TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSP.

1.030.809

412

TRAN .NEPR. ORGA. IN POSAMEZNIKOM

49.836

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI

TRANSFERJI

374.467

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

681.813

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

681.813

43

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

60.000

431

INV. TRAN. PRAVNIM IN FIZ.. OSEBAM

60.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM.

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ )

156.120

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

 

500

Domače zadolževanje

 

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

191.667

55

ODPLAČILO DOLGA

191.667

550

Odplačilo domačega dolga

191.667

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- VIII.)

-35.547

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA

91.667

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- VIII.-IX.)

56.120

 

3.   člen

Zaključni račun proračuna Občine KUNGOTA za leto 2018 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 410-1/2019                

Datum: 27. marec 2019

 

Županja Občine Kungota

Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor