Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08),29.   člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 123/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP, 109/08) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 24. redni seji dne 13. julija 2010 sprejel

 

 

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2010 – I.

1.  člen

 

V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2010 (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/10) se spremeni prvi odstavek 2. člena, ki se po novem glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin in kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                             v EUR

 

I.          SKUPAJ PRIHODKI

4.582.290

II.        SKUPAJ ODHODKI

4.426.110

III.       PRIHODKI - ODHODKI (I.-II.)

156.180

 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.              PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                        0

in PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV

V.                DANA POSOJILA IN POVEČANJE                                                            0

KAPITALSKIH DELEŢEV

VI.              PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                          0

in SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV

 

C.  RAČUNA FINANCIRANJA

 

VII.       ZADOLŢEVANJE

0

VIII.     ODPLAČILA DOLGA

176.430

IX.        NETO ZADOLŢEVANJE

- 176.430

X.         POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

- 20.250

SREDSTEV NA RAČUNIH

 

XI.        NETO FINANCIRANJE

156.180

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008

20.250 «

 

2.  člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

Številka: 410-01/2010-2

Velike Lašče, dne  13. julij 2010

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.

 

 

 

PRILOGA:

Tabelarični prikaz rebalansa proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010-I (dosegljivo na www.velike- lasce.si)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor