Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 15. redni seji dne 8. 5. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 naslednje zneske:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

7.047.586

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.476.507

70

DAVČNI PRIHODKI

4.923.204

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.181.682

 

703 Davki na premoženje

506.785

 

704 Domači davki na blago in storitve

234.737

 

706 Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

553.303

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

330.043

 

711 Takse in pristojbine

2.410

 

712 Denarne kazni

32.252

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

18.838

 

714 Drugi nedavčni prihodki

169.760

72

KAPITALSKI PRIHODKI

372.951

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

45.487

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

327.464

73

PREJETE DONACIJE

1.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000

 

 

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.197.128

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

586.924

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

610.204

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.218.178

40

TEKOČI ODHODKI

1.375.858

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

316.596

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.719

 

402 Izdatki za blago in storitve

991.262

 

409 Rezerve

18.281

41

TEKOČI TRANSFERI

1.709.811

 

410 Subvencije

66.791

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.130.947

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

211.135

 

413 Drugi tekoči domači transferi

300.938

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.024.590

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.024.590

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

107.919

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

107.919

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 829.407

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

2.210

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.210

 

750 Prejeta vračila danih posojil

2.210

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440)

51.600

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

51.600

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

51.600

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-49.390

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

 

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

780.017

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IXI.)

-829.407

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati 15 dni po objavi.

 

Številka, 032-06/2010-101

Cerklje, 8. 5. 2013

 

Župan

Občina Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj, l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor