Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09 in 16. člena statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 24. redni seji, dne 24.04.2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2012 so realizirani v naslednjih zneskih:

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

9.089.735

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

8.351.792

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

5.340.516

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.552.649

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.196.241

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

591.626

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

3.011.276

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.850.551

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.745

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

30.916

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

302.183

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

823.882

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

66.212

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

5.754

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

60.459

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

671.731

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

658.115

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

13.616

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

10.634.066

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.239.707

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

399.533

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

65.385

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.757.911

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

409

 

REZERVE

16.878

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

3.125.173

410

 

SUBVENCIJE

274.672

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.078.246

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

419.386

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.352.869

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

4.406.368

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.406.368

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

862.817

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

631.900

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

230.917

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-1.544.330

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-1.544.330

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

1.544.330

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31.12.2011)

2.199.393

 

 

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

 

3. člen

Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2012 v višini 1.544.330 EUR se pokrije iz sredstev na računih iz preteklih let.

Presežek namenskih sredstev  v skupni višini 56.152,83 v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2012 je naslednji:

požarna taksa

-

okoljska dajatev - odpadki

-

okoljska dajatev - odpadne vode

704,37

vzdrževanje gozdnih cest

-

počitniška dejavnost

19.255,86

najemnina infrast. MM

-

najemnina infrast. ČN Jesenice

15.544,82

najemnina infrast. JPK - odpadki

20.647,78

najemnina infrast. JPK - vodovodi

-

najemnina - mrliške vežice

-

najemnina infrast. WTE - kanalizacija

-

konc. dajatve od iger na srečo

-

turistična taksa

-

prih. iz naslova koncesij  divjad

-

4. člen

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31.12.2012 v višini 26.858,41 € se prenese v leto 2013.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov  oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu  pa prikaz predvidenih  in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 410-0002/2011-7

Datum: 24.04.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor