Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 6. 11. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

1. člen

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03, 65/06 in 75/08) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se v odstavku »enostavni objekti« 13. člena doda nov stavek, ki glasi: »Dovoljena je gradnja največ po en nadzemni enostavni ali nezahtevni objekt za lastne potrebe iste vrste.«.

2. člen

V poglavju XII. se pred besedo »KONČNE« doda besedilo »PREHODNE IN«, doda se nov 28.a člen, ki glasi:

»Mnenja občinskega urbanista oziroma urbanistične presoje, ki so bile izdane do uveljavitve zadnjih sprememb in dopolnitev odloka (Uradni list RS, št. 75/08) se uporabijo za izdajo gradbenih dovoljenj v primeru, ko projektna dokumentacija odstopa od določil odloka.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3505-9/2008

Črnomelj, dne 6. novembra 2008

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor