Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13), Statuta občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je Občinski svet Občine Divača na  25. redni seji, dne 9.4.2014, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA 

 

1 .člen

V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača – v nadaljevanju Pravilnik (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13) se v celoti črta besedilo 7. člena.

 

2. člen

V prvem odstavku 10. člena Pravilnika se besedilo v oklepaju (božično-novoletni koncert, občinski praznik, kulturni dan, spominski dan…) črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi (prireditve v organizaciji Občine Divača).

 

3. člen

Za 10. členom Pravilnika se doda nov 10a člen z naslednjo vsebino: »Društvo s sedežem v občini Divača, ki v letu prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti praznuje 10. letnice delovanja društva dobi za prijavljeno prireditev dodatne točke v skladu s kriteriji, določenimi v MERILIH II. 

 

4. člen

V 28. členu pravilnika se v sestavnem delu Pravilnika opravijo naslednje spremembe:

 

I.       Merila

 

Merila za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini divača delujejo na področju kulture

 

V preglednici meril se v celoti črta točka 10. KRITJE STROŠKOV UPORABE PROSTORA (za preteklo leto).

Točka 11. IZVAJANJE KULTURNIH PROJEKTOV V TUJINI (za preteklo leto) postane točka 10.

 

II.      MERILA

 

Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini divača

Oblike kulturnih prireditev

 

V celotnih merilih II se v definiciji prireditev enovita kulturna prireditev črta besedilo na eni ali na več različnih lokacijah v enem kraju v občini Divača in se nadomesti z besedilom na eni ali na več različnih lokacijah v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača.

 

V celotnih merilih II se v definiciji prireditev sestavljena kulturna prireditev tipa a črta besedilo v enem kraju v občini Divača in se nadomesti z besedilom v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača.

 

V preglednici Upravičena oseba je DRUŠTVO/KLUB S SEDEŽEM V OBČINI DIVAČA

 

se pod točko 9. doda besedilo JUBILEJI DRUŠTEV

(upoštevajo se 10 letnice delovanja društev dopolnjene v letu prijave na javni razpis)

 

9.1.  10- 40 let delovanja društva              100 točk, dokazilo izjava

9.2.   50-90 let delovanja društva            150 točk, dokazilo izjava

9.3.  100  in več let delovanja društva      200 točk, dokazilo izjava

 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0003/2014-05

Divača, 9.4.2014

 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor