Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 13. 12. 2000 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Benedikt  za leto 2001

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Benedikt za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Benedikt.

3. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Prihodki in odhodki proračuna Občine Benedikt so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Proračun Občine Benedikt za leto 2001 se določa v višini 352,316.942 SIT.

4. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne ali fizične osebe.

5. člen

Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemni, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev in samoprispevek.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višine, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.

6. člen

Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

7. člen

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.

8. člen

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.

9. člen

Od prihodkov proračuna za leto 2001 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

10. člen

Rezerva se uporablja:

– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoči prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.

Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.

11. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.

13. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačila ali prerazporedi proračunska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti mora župan predlagati rebalans proračuna.

14. člen

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj istega sklopa postavk kontov skupin 40, 41, 42 in 43 s sklepom:

– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;

– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;

– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.

O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.

15. člen

Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačila v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:

1. pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2001,

2. pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto 2001.

16. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

17. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na naslednji seji.

18. člen

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

19. člen

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

20. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.

21. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 40302-001/2000

Benedikt, dne 13. decembra 2000.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor