Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 7. ter 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem, na  5. redni seji, dne 10.6.2015, sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem

 

1. člen

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2014 in 2/2015), se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Drugi viri za izvedbo investicije iz tega odloka so bili: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva za komunalno opremo po Zakonu o financiranju občin in sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda po Zakonu o varstvu okolja.«

 

2. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Obračunski stroški investicije v novo kanalizacijo komunalnih odpadnih vod in odkupa deleža ter nadgradnje Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale – Kamnik znašajo 7.994.582 € (brez DDV).«

 

3. člen

Prva in druga alineja drugega odstavka 10. člena se nadomesti z:

-        »kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta za primarno in sekundarno omrežje skupaj, na območju naselij, ki so navedena v 4. členu tega odloka (Cerklje na Gorenjskem, Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšata, Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah in Zgornji Brnik).

 

Vrsta komunalne opreme – SEKUNDAR + PRIMAR

Naselja (Cerklje na Gorenjskem, Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšata, Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Vašca, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah in Zgornji Brnik)

Cp

Ct

[€/m2]

[€/m2]

Kanalizacija

8,39

12,51

Vse cene so brez DDV.

 

-        kvadratni meter parcele in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta za primarno omrežje na območju poslovnih con Letališča.

Vrsta komunalne opreme – PRIMAR

na območju poslovnih con Letališča

Cp

Ct

[€/m2]

[€/m2]

Kanalizacija

5,81

8,67

            Vse cene so brez DDV.«

 

4. člen

11. člen se v prvi točki spremeni tako da se glasi:

» Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka  (v nadaljevanju zavezanec) po tem odloku je lastnik ali investitor oziroma uporabnik obstoječega objekta.«

 

5. člen

11. člen se dopolni z novo osmo točko:

»Komunalni prispevek po tem odloku se ne plača za priključitev objektov v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem, gasilnih domov, posameznih vrst stavb za izobraževanje, kulturo, znanstveno-raziskovalno delo ter zdravstveno in socialno varstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. O oprostitvi plačila za navedene objekte se odloči z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava.«

 

6. člen

Priloga 1 iz 12. člena se nadomesti s prilogo – Kdejavnost.

 

Druga alineja 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

-        »faktorji dejavnosti (Kdejavnost) so določeni v prilogi – Kdejavnost  tega odloka«.

 

7. člen

V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »ali v največ petnajstih (15) zaporednih mesečnih obrokih«, nadomesti z besedilom »ali v največ dvajsetih (20) zaporednih mesečnih obrokih«.

 

V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »V primeru, da se zavezanec odloči za obročno odplačevanje (največ 15 obrokov)«, nadomesti z besedilom »V primeru, da se zavezanec odloči za obročno odplačevanje (največ 20 obrokov)«.

 

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-05/2014-38                                                  

Datum:   10.6.2015

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj, l.r.

 

 

 

PRILOGA Kdejavnost:

 

Tabela 1: Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za izračun komunalnega prispevka za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost.

 

Klasifik. št.

Klasifikacija

Kdejavnost

1

STAVBE

 

11

Stanovanjske stavbe

 

11100

Enostanovanjske stavbe

0,7

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,7

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

0,7

11222

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

0,7

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,7

12

Ne stanovanjske stavbe

 

121

Gostinske stavbe

 

12111

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

0,7

12112

Gostilne, restavracije in točilnice

0,7

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

0,7

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)

0,7

122

Upravne in pisarniške stavbe

 

12201

Stavbe javne uprave

1

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1

12203

Druge upravne in pisarniške stavbe

1

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

 

12301

Trgovske stavbe

1

12302

Sejemske dvorane, razstavišča

1

12303

Bencinski servisi

1,3

12304

Stavbe za druge storitvene dejavnosti

0,8

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

 

12410

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1

12420

Garažne stavbe

0,7

125

Industrijske stavbe in skladišča

 

12510

Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)

0,8

12510

Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih površin)

0,7

12510

Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, mlekarne, itd.)

1

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča

1

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in rzastreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki)

1,3

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

 

12610

Stavbe za kulturo in razvedrilo

1

12620

Muzeji in knjižnice

1

12630

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

1

12640

Stavbe za zdravstvo

1

12650

Športne dvorane

1

127

Druge nestanovanjske stavbe

 

12711

Stavbe za rastlinsko pridelavo

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12713

Stavbe za spravilo pridelka

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

12722

Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

0,7

12730

Kulturni spomeniki

0,7

12740

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

1

2

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

 

21

Objekti transportne infrastrukture

/

211

Ceste

/

212

Železnice

/

213

Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti

/

214

Mostovi, viadukti, predori in podhodi

/

215

Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti

/

22

Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

/

221

Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi

/

222

Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja

/

23

Kompleksni industrijski objekti

 

230

Kompleksni industrijski objekti

 

2301

Rudarski objekti

1,3

2302

Energetski objekti

1,3

2303

Objekti kemične industrije

1,3

2304

Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje

1,3

24

Drugi gradbeni inženirski objekti

 

241

Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

 

24110

Športna igrišča

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

242

Drugi gradbeni inženirski objekti

 

24201

Vojaški objekti

1

24202

Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih

/

24203

Odlagališča odpadkov

/

24204

Pokopališča

/

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča, ipd)

0,7

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor