Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. seji dne 27.3.2013 sprejel

PRAVILNIK

O SPREJEMU OTROK V VRTEC

Splošna določba

1.  člen

S tem pravilnikom Občina Kranjska Gora kot ustanoviteljica vrtcev podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora in  vrtec pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok novincev ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

Kot otrok novinec se šteje otrok, ki se prvič vpisuje v vrtec, pa tudi otrok, ki je že bil vpisan v vrtec, vendar je bil iz vrtca izpisan in se ponovno vpisuje v vrtec.

Vpis in sprejem otroka v vrtec

2.  člen

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. 

Vrtec enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah, ter v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Kranjska Gora.

3.  člen

Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

4.  člen

Starši, oziroma zakoniti skrbniki (v nadaljevanju starši) vpišejo otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec in h kateremu morajo biti predložena vsa potrebna dokazila, s katerimi dokazujejo posamezne podatke, ki jih vrtec ne more dobiti po uradni dolžnosti.

Starši vlogo dobijo na sedežu in na spletnih straneh vrtca.

Vlogo odda eden izmed staršev.

Straši vlogo oddajo osebno na sedežu vrtca ali jo pošljejo priporočeno po pošti, in sicer do roka, določenega v javnem vpisu.

Vloge, ki prispejo po preteku razpisnega roka pa vrtec obravnava tako, da v primeru, če vrtec razpolaga s prostimi mesti,  se vpis otroka izvede tudi med letom. V primeru, da vrtec ne razpolaga s prostimi mesti, starši pa otroka želijo vpisati, se otrok uvrsti na zadnje mesto čakalnega seznama. 

Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

5.  člen

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, o sprejemu otrok odloča ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.

Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti starša, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravniškem stanju otroka.

6.  člen

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.

Sestava in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec

7.  člen

Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec ( v nadaljevanju: komisija) določi občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Kriteriji se določijo s točkami.

Komisijo sestavljajo:

·      predstavnik sveta staršev, ki ga imenuje svet staršev,

·      predstavnik strokovnih delavcev vrtca ki ga imenuje ravnatelj zavoda in

·      predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan.

Komisija se imenuje za obdobje štirih let ( z možnostjo ponovnega imenovanja), s tem, da je mandat predstavnika sveta staršev vezan na vključenost otroka v vrtec. Ravnatelj zavoda, najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, pozove svet staršev in župana občine ustanoviteljice, naj imenujeta člana komisije. Če kateremu od članov preneha mandat ali preneha z delom v komisiji, organ, ki ga imenuje, poskrbi za njegovo imenovanje. Člani komisije za svoje delo odgovarjajo organu, ki ga je imenoval.

8.  člen

Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik strokovnih delavcev vrtca. Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj zavoda, najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije. Komisija lahko odloča, ko so na seji navzoči vsi člani, odločitev pa sprejema z večino glasov.

9.  člen

Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. 

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

10.  člen

Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti sledeče podatke:

·      ime in sedež vrtca, kje komisija deluje,

·      čas in kraj zasedanja,

·      imena navzočih,

·      kratek potek dela komisije,

·      sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki otrok objavijo pod šifro otroka,

·      prednostni vrstni red (poimenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju, po posameznem programu,  ter starostnem obdobju, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega) kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec, vrstni red otrok in sprejem otrok

11.  člen

Komisija izmed vpisanih otrok najprej izbere tiste otroke, ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec, to so otroci s posebnimi potrebami in pa otroci, za katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaj družine.  

12.  člen

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

 

 

Kriterij

število točk

1.

Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Kranjska Gora (šteje se, da otrok v rejniški |družini izpolnjuje pogoj stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, kadar imajo njegovi rejniki stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora

30

2.

Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora

30

3.

Otrok in eden izmed staršev, s katerim otrok živi, ima stalno prebivališče na območju Občine Kranjska Gora

15

4.

Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma v primeru enostarševske družine zaposlenost enega izmed staršev, kateremu je otrok dodeljen

15

5.

Enostarševska družina (starši jo dokazujejo z ustrezno listino, in sicer: s sklepom sodišča o razvezi, s sklepom o določitvi višine preživnine ali z izpisom iz rojstne matične knjige, v primeru, če oče otroka ne prizna očetovstva) 

5

6.

Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem letu in v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu ni bil sprejet

10

7.

Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine

7

8.

Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo, oziroma starši otroka, ki ima odlog šolanja in pred tem ta še ni obiskoval vrtca                                       

20

9.

Invalidnost enega od staršev (kar starši dokazujejo z odločbo pristojne institucije)

5

13.  člen

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatna kriterija, šolski okoliš in starost otroka. Prednost ima starejši otrok.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

·      šifro otroka,

·      število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

·      datum vključitve otroka v vrtec,

·      sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:

·      šifro otroka,

·      število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

·      sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi

·      obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,

·      rok veljavnosti čakalnega seznama.

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

14.  člen

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec

15.  člen

Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

16.  člen

Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se v vrtec sprejme otrok, ki je na čakalni listi uvrščen najvišje in ustreza pogojem izpraznjenega mesta.

17.  člen

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli. Izjavo o izpisu morajo vložiti najmanj 10 delovnih dni pred želenim datumom izpisa. Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.   

Končna določba

18.  člen

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št.: 602-3/2013-1

Kranjska Gora, dne 27.3.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor