Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D)  in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2015),  je občinski svet na 10. redni  seji dne 22. decembra 2016  sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE  OPLOTNICA ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Oplotnica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015 izkazuje:

 

I.              Splošni del

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

 

Konto K2/K3

Sprejet proračun 2015

(1)

Veljavni proračun

2015

(2)

ZAKLJUČNI RAČUN

2015

(3)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.041.931,00

3.138.485,77

3.149.975,88

103,6

100,4

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.549.725,00

2.595.925,00

2.552.305,73

100,1

98,3

70

DAVČNI PRIHODKI

2.337.925,00

2.376.925,00

2.348.675,31

100,5

98,8

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.155.615,00

2.155.615,00

2.129.697,00

98,8

98,8

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

95.860,00

123.860,00

119.628,60

124,8

96,6

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

86.450,00

97.450,00

99.325,58

114,9

101,9

706

DRUGI DAVKI

0,00

0,00

24,13

---

---

71

NEDAVČNI PRIHODKI

211.800,00

219.000,00

203.630,42

96,1

93,0

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

96.280,00

100.280,00

94.368,77

98,0

94,1

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.700,00

1.700,00

3.405,29

200,3

200,3

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

6.700,00

6.700,00

9.112,33

136,0

136,0

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

500,00

500,00

255,00

51,0

51,0

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

106.620,00

109.820,00

96.489,03

91,5

87,9

72

KAPITALSKI PRIHODKI

320,00

320,00

1.247,66

389,9

389,9

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NOPREDM. SRED.

320,00

320,00

1.247,66

389,9

389,9

73

PREJETE DONACIJE

0,00

1.950,00

1.950,00

---

100,0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH DAVKOV

0,00

1.950,00

1.950,00

---

100,0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

491.886,00

540.290,77

594.472,49

120,9

110,0

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

461.886,00

510.290,77

594.472,49

128,7

116,5

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAŽVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.123.451,00

3.220.005,77

3.194.690,04

102,3

99,2

40

TEKOČI ODHODKI

961.215,00

1.014.140,00

993.254,85

103,3

97,9

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

223.434,00

224.833,00

218.013,01

97,6

97,0

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

33.151,00

32.378,00

29.606,81

89,3

91,4

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

616.899,00

677.448,00

668.273,24

108,3

98,7

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

40.731,00

27.781,00

27.703,01

68,04

99,7

409

REZERVE

47.000,00

51.700,00

49.658,78

105,7

96,1

41

TEKOČI TRANSFERI

1.421.780,00

1.348.938,00

1.345.968,29

94,7

99,8

410

SUBVENCIJE

36.500,00

37.402,00

37.401,57

102,5

100,0

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

767.700,00

696.347,00

695.412,97

90,6

99,9

412

TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

140.758,00

134.528,00

133.801,07

95,1

99,5

413

DRUGI DOMAČI TRANSFERI

476.822,00

480.661,00

479.352,68

100,5

99,7

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

697.256,00

806.966,77

805.506,09

115,5

99,8

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

697.256,00

806.966,77

805.506,09

115,5

99,8

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

43.200,00

49.961,00

49.960,81

115,7

100,0

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

21.200,00

21.200,00

21.200,00

100,0

100,0

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

22.000,00

28.761,00

28.760,81

130,7

100,0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus odhodki)

-81.520,00

-81.520,00

-44.714,16

54,9

54,9

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-40.789,00

-53.739,00

-17.011,15

41,7

31,7

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  in tekoči transferi)

166.730,00

232.847,00

213.082,59

127,8

91,5

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

15.000,00

15.000,00

16.237,31

108,3

108,3

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

15.000,00

15.000,00

16.237,31

108,3

108,3

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

15.000,00

15.000,00

16.237,31

108,3

108,3

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

15.000,00

15.000,00

16.237,31

108,3

108,3

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

200.000,00

200.000,00

330.000,00

165,0

165,0

50

ZADOLŽEVANJE

200.000,00

200.000,00

330.000,00

165,0

165,0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

200.000,00

200.000,00

330.000,00

165,0

165,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

188.710,00

188.710,00

305.040,66

161,7

161,7

55

ODPLAČILA DOLGA

188.710,00

188.710,00

305.040,66

161,7

161,7

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

188.710,00

188.710,00

305.040,66

161,7

161,7

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-55.230,00

-55.230,00

-3.517,51

6,4

6,4

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

11.290,00

11.290,00

24.959,34

221,1

221,1

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

81.520,00

81.520,00

44.714,16

54,9

54,9

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.PRET. LETA

55.230,00

55.230,00

55.230,00

 

 

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter  na spletnih straneh občine Oplotnica http://www.oplotnica.si.

 

Številka: 14.10/2016

Datum: 22.12.2016

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor