Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na   10. redni seji, dne 18. 06. 2008, sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem izkazuje v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 naslednje zneske:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.261.161

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.015.991

70

DAVČNI PRIHODKI

4.006.207

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.264.574

 

703 Davki na premoženje

453.566

 

704 Domači davki na blago in storitve

288.067

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.009.784

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

175.130

 

711 Takse in pristojbine

12.812

 

712 Globe in druge denarne kazni

1.856

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.357

 

714 Drugi nedavčni prihodki

809.629

72

KAPITALSKI PRIHODKI

31.920

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.173

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

30.747

73

PREJETE DONACIJE

146.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

146.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

67.250

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

67.250

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.261.089

40

TEKOČI ODHODKI

846.926

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

225.164

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

36.431

 

402 Izdatki za blago in storitve

568.537

 

409 Rezerve

16.794

41

TEKOČI TRANSFERI

1.042.249

 

410 Subvencije

823

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

724.942

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

100.218

 

413 Drugi tekoči domači transferi

216.266

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.223.822

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.223.822

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.148.092

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

1.094.664

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

53.428

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)

1.000.072

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

32.622

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

32.622

 

750 Prejeta vračila danih posojil

32.622

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila posameznikom in zasebnikom

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSJKIH DELEŽEV (IV. - V.)

32.622

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.)

1.032.694

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - IX.)

-1.000.072

 

3. člen

Splošni del zaključnega računa proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in posebni del zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 sta sestavna dela tega odloka in bosta objavljena na spletnem portalu Občine Cerklje na Gorenjskem.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati 15 dni po objavi.

 

Številka, 032-10/2006-77

Cerklje, 18. 6. 2008

Župan

Občina Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor