Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,30/98), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 8/00) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na 31. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o režijskem obratu v Občini Žetale

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostojna organizacijska enota občinske uprave.

 

 

2. člen

 

 

Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Žetale. Režijski obrat bo ob ustanovitvi imel sistematizirano eno delovno mesto. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem obratu odloča župan oziroma od njega pooblaščena oseba ali oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi zakon.

 

 

3. člen

 

 

Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog tajniku občine.

 

 

4. člen

 

 

Režijski obrat deluje na območju Občine Žetale, oziroma tudi izven Občine Žetale, lahko pa tudi za potrebe drugih občin, kadar v skladu s predpisi tako določi predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.

 

 

Stroški režijskega obrata se pokrivajo:

 

 

– s plačevanjem cen javnih dobrin (tarifa, taksa, nadomestila in povračila),

 

 

– s sredstvi občinskega in občinskih proračunov,

 

 

– iz drugih virov.

 

 

Prihodki, ki jih režijski urad ustvarja oziroma pridobiva s prodajo blaga in storitev se stekajo v proračun Občine Žetale.

 

 

5. člen

 

 

Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni čas režijskega obrata je enak delovnemu času Občinske uprave občine Žetale.

 

 

6. člen

 

 

Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:

 

 

A) Obvezne javne službe:

 

 

– javna snaga in čiščenje javnih površin,

 

 

– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,

 

 

– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih odpadkov,

 

 

– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin ter drugih tematskih poti,

 

 

– urejanje in vzdrževanje občinskih cest,

 

 

– pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

 

 

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

 

 

– urejanje in vzdrževanje pokopališč,

 

 

– javna služba varstva pred požarom.

 

 

B) Izbirne javne službe:

 

 

– urejanje in vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave in javnih parkirišč v občini,

 

 

– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov v občini,

 

 

– izvajanje plakatiranja in oglaševanja,

 

 

– izvajanje pogrebnih storitev,

 

 

– oskrba naselij z požarno vodo,

 

 

– upravljanje in vzdrževanje stanovanj,

 

 

– distribucija zemeljskega plina,

 

 

– distribucija tople vode oziroma ogrevanje,

 

 

– priložnostna krasitev naselij v občini,

 

 

– odvoz kosovnih odpadkov in čiščenje divjih odlagališč,

 

 

– zimska služba,

 

 

– vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,

 

 

– čiščenje občinskih prostorov,

 

 

– zemeljska in manjša gradbena dela,

 

 

– vsa druga vzdrževalna dela,

 

 

– druge dejavnosti, ki jih občina odloči z odlokom.

 

 

7. člen

 

 

Režijski obrat opravlja dejavnost iz 6. člena, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje ali ustanoviti koncesijo.

 

 

Poleg dejavnosti iz 6. člena režijski obrat s področja javnih služb opravlja naslednje naloge:

 

 

1. strokovne naloge razvoja, načrtovanja, opravljanja in organiziranja javnih služb,

 

 

2. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in osebami, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih služb,

 

 

3. strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in izbiro koncesionarjev, ki izvajajo javne službe,

 

 

4. naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,

 

 

5. določanje pogojev in dajanjem k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zahtevajo infrastrukturne objekte in naprave, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalca javne službe,

 

 

6. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, v primerih, ko to ni preneseno na izvajalca javnih služb,

 

 

7. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil, v primerih, ko to ni preneseno na izvajalca javnih služb,

 

 

8. druge naloge določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.

 

 

8. člen

 

 

Za izvajanje ene ali več javnih služb lahko občina ustanovi javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeli koncesijo v skladu z zakonom in občinskim odlokom.

 

 

Koncesija se podeli za dejavnost, ki jih javna podjetja ne izvajajo oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more in ne sme opravljati. Delo javnih služb in koncesionarjev kordinira režijski obrat.

 

 

9. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 18. člen odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žetale (Uradni list RS, št. 41/99).

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0031/2002-5

 

 

Žetale, dne 29. avgusta 2002.

 

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor