Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List RS, št. 94/07 . uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS št. 12/04, 18/07 in Medobčinski uradni vestnik - MUV 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na deveti seji, dne 21. decembra 2011 sprejel

Pravilnik

o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu

otroka v Občini Kungota

I. Splošne določbe

1. člen

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kungota in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratne denarne pomoči.

2. člen

Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

II. Upravičenci in po goji za uveljavljanje

enkratne denarne pomoči

3. člen

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana RS in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Kungota.

Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlag odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

4. člen

Upravičenec, ki prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.

III. Postopek uveljavljanja enkratne

denarne pomoči

5. člen

Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu »vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Kungota«, ki je upravičencem na voljo na sedežu občine in na njeni spletni strani.

Pisno vlogo upravičenec pošlje po pošti ali vloži v vložišče Občine Kungota, najkasneje v enem letu od otrokovega rojstva.

Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.

6. člen

Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi:

- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka;

- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja;

- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja, in - v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa.

V kolikor upravičenec ne predloži navedenih prilog in poda pisno privolitev na vlogi, si jih pridobi pristojni organ.

7. člen

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi občinska uprava po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek.

O pravici do enkratne pomoči odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo.

8. člen

Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarna pomoči na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.

IV. Višina enkratne denarne pomoči

9. člen

Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša za vsakega novorojenega otroka 100,00 EUR neto.

O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča Občinski svet Občine Kungota.

10. člen

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

V. Prehodna in končna določba

11. člen

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za otroke, ki so rojeni od 1.1.2012.

12. člen

Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati s 1.1.2012.

Številka: 410-10/2011

Datum: 22. december 2011

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor