Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D in 55/15-ZFisP v nadaljevanju ZJF) in 99. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je župan Občine Žetale, dne 8.12.2015 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŽETALE V OBDOBJU JANUAR–MAREC 2016

 

1.   člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žetale v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016.

 

2.   člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D IN 55/15-ZFisP; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/15, 29/15 v nadaljevanju odlok).

 

3.   člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun januar-marec 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

336.871

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

211.038

70 DAVČNI PRIHODKI

196.103

     700 Davki na dohodek in dobiček

191.700

     703 Davki na premoženje

1.528

     704 Domači davki na blago in storitve

2.875

     706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

14.935

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

12.711

     711 Takse in pristojbine

96

     712 Denarne kazni

1.111

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

396

     714 Drugi nedavčni prihodki

621

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

     721 Prihodki od prodaje zalog

 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

 

73 PREJETE DONACIJE

 

     730 Prejete donacije iz domačih virov

 

     731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

125.833

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

61.237

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

64.596

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

319.165

40 TEKOČI ODHODKI

126.295

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

20.288

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

3.237

     402 Izdatki za blago in storitve

93.188

     403 Plačila domačih obresti

5.736

     409 Rezerve

3.846

41 TEKOČI TRANSFERI

108.670

     410 Subvencije

 

     411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

77.849

     412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

117

     413 Drugi tekoči domači transferi

30.704

     414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

82.861

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

82.861

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.339

     431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

 

     432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

1.339

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

17.706

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun januar-marec 2016

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

     750 Prejeta vračila danih posojil

 

     751 Prodaja kapitalskih deležev

 

     752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

     440 Dana posojila

 

     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

    

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun januar-marec 2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

     500 Domače zadolževanje

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

17.706

55 ODPLAČILO DOLGA

17.706

     550 Odplačilo domačega dolga

17.706

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-17.706

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

-17.706

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma z odlokom, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4.   člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok.

 

5.   člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki proračuna občine prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki proračuna občine lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu odloka.

    

6.   člen

Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.

 

7.   člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.

 

Številka: 032-0006/2015-16

Žetale, dne 8. decembra .2015

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor