Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 16. člena Statuta občina Trnovska vas (Uradni vestnik občine Tr­novska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 19. redni seji, dne 26. 3. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod­kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter ra­čuna financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trnovska vas za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

EUR

Skupina/Podskupina kontov

realizacija leta 2012

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.106.463,35

 

TEKOČIPRIHODKI (70+71)

977.386,00

70 DAVČNI PRIHODKI

942.722,85

 

700  Davki na dohodek in dobiček

860.404,00

 

703  Davki na premoženje

57.685,31

 

704 Domači davki na blago in storitve

24.712,48

 

706   Drugi davki

-78,94

71 NEDAVČNI PRIHODKI

34.663,15

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

16.907,49

 

711 Takse in pristojbine

1.229,12

 

712 Denarne kazni

238,38

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

 

714 Drugi nedavčni prihodki

16.288,16

72 KAPITALSKI PRIHODKI

435,41

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

435,41

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0,00

73 PREJETE DONACIJE

0,00

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

 

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

128.641,94

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij

128.641,94 

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

 

 

 

  II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43)

1.100.404,42

40 TEKOČI ODHODKI

406.409,38

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

109.001,78

 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

18.282,42

 

402 Izdatki za blago in storitve

276.286,10

 

403 Plačila domačih obresti

2.839,08

 

409 Rezerve

0,00

41 TEKOČI TRANSFERI

377.871,29

 

410 Subvencije

0,00

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

253.348,84

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

21.080,55

 

413 Drugi tekoči domači transferi

103.441,90

 

414Tekoči transferi v tujino

0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

310.839,74

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

310.839,74

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

5.284,01

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,

3.500,00

 

ki niso proračunski uporabniki

 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.784,01

 

 

 

 

 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   (I.-II.)

6.058,93

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

EUR

Skupina/Podskupina kontov

realizacija leta 2012

 

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA  DANIH  POSOJIL 

 

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

 

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

 

750  Prejeta vračila danih posojil

0,00

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

 

752   Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA  IN POVEČANJE 

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

 

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

440  Dana posojila

0,00

 

441  Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

 

442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

443  Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

 

 

      IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

EUR

Skupina/Podskupina kontov

proračun leta 2012

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501 )

0,00

 

 

 

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

 

500 Domače zadolževanje

0,00

 

 

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA  (550 + 551)

33.333,44

 

  

 

55 ODPLAČILA DOLGA

33.333,44

 

550 Odplačila domačega dolga

33.333,44

 

 

 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

-27.274,51

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-33.333,44

 

     (VII.-VIII.)

 

 

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

6.058,93

 

       (VI.+VII-VIII-IX.)

 

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

36.065,67

3. člen

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Trnovska vas za leto 2012 se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

Številka: 410 8/2013

Trnovska vas, dne 26. 3. 2013

 

Župan občine Trnovska vas

Alojz BENKO l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor