Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 45/94,57/94,14/95,20/95,63/95,73/95,9/96,39/96,44/96,26/97,70/97,10/98,74/98,70/00), Statuta Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99, 2/01 ), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 1/2001) in sklepa o povračilu za priključevanje na kanalsko omrežje v občini Trnovska vas, izdaja župan
OBVEZNO NAVODILO
 
za izvajanje Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Trnovska vas in sklepa o povračilu za priključevanje na kanalsko omrežje
 
1.
V primeru:
 
- individualne hiše, ki je razdeljena na dve oz. več lastniških enot, se vsak del smatra kot samostojen objekt,
 
- kjer parcelna meja deli hišo, se prav tako vsak del smatra kot samostojen objekt.
2.
Za objekte, katerih lastnik je Občina Trnovska vas, se priključnina ne zaračuna.
3.
Nosilci gospodarskih in negospodarskih dejavnosti so zavezanci po tem odloku le, kadar se njihova poslovna dejavnost vrši v poslovnih objektih.
4.
Na podlagi vloge se prosilcu lahko omogoči plačilo priključnine tudi v več obrokih, vendar največ 12-ih enakih realnih zaporednih mesečnih obrokih.
 
Priključnino je možno poravnati tudi v manj kot 12-ih, obrokih ali v enkratnem znesku. Pri plačilu v enkratnem znesku se prosilcu prizna 10 % popust.
 
Izjemoma se lahko lastnik in zavezanec dogovorita za drugačno obročno plačilo, vendar v največ 24-ih
 
enakih realnih zaporednih mesečnih obrokih.
5.
V primerih slabih socialnih razmer, ko zavezanci ne prejemajo kakršnihkoli denarnih pomoči, se lahko znesek na osnovi vloge in priloženih zadnjih odločb o dohodnini vseh oseb, ki bivajo v objektu, zniža za največ 30 %.
6.
V fazi odplačevanja se lahko zavezancu na podlagi vloge in dokazil, ki izkazuje upravičene razloge kot so izguba zaposlitve, smrt ožjega družinskega člana, primeri naravnih nesreč, ipd.:
 
- zmanjša prispevek priključnine za največ 20 %
 
- odloži plačevanje obrokov priključnine za največ 12 mesecev.
7.
Lokalna skupnost zagotavlja, da bo projektant sekundarnega kanalizacijskega omrežja predvidel priključne jaške v oddaljenosti cca 100 m od objekta priključitve.
8.
Predloge župana o delnih oprostitvah iz točke 5. In 6. obravnava in o njih odloča Občinski svet Občine Trnovska vas.
 
Priključek na kanalizacijsko omrežje se izvede ko so poravnani vsi obroki za obvezni prispevek.
9.
To navodilo se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas in začne veljati 15 dan po objavi.
 

Številka: 032-01/2003-5
Datum: 24.6.2003
Župan občine:
Karl Vurcer, s.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor