Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US, 111/13), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 4/14, 24/14, 9/15) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 22.2.2016, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA

NA PODROČJU KULTURE V OBČINI DIVAČA

 

1. člen

Besedilo 2. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12) (v nadaljevanju Odlok) se v celoti črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

»Javni interes občine Divača na področju kulture obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih kulture, ki se opredelijo v lokalnem programu za kulturo. Lokalni program za kulturo v občini Divača na predlog župana sprejme Občinski svet Občine Divača.

Lokalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike.

Lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Glede vsebine lokalnega programa za kulturo se smiselno uporabljajo določbe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo o nacionalnem programu za kulturo. Lokalnim skupnostim, razen mestnim občinam, ni treba sprejeti lokalnega programa za kulturo, če opredelijo javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti. Dve ali več lokalnih skupnosti lahko oblikujejo skupni program za kulturo, ki ga sprejmejo pristojni organi lokalnih skupnosti.«

 

2. člen

V tretjem členu Odloka se črta besedilo 9 alineje.

 

3. člen

V četrtem členu se črta besedilo prvega odstavka in se ga nadomesti z novim:

»Javni interes za kulturo se določa  z zakoni in lokalnim programom za kulturo, udejanja pa se predvsem na podlagi letnih izvedbenih načrtov javnih skladov ali javnih agencij, javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, upravnih odločb. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj za katerega skrbi Republika Slovenija in lokalna skupnost«.

 

4. člen

V 5. členu Odloka se v prvem odstavku pred besedilom »s sofinanciranjem programov« doda besedilo »muzejev in galerij, kot varuhov kulturne dediščine,«

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0001/2016-10

Datum: 22.2.2016

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor