Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Občinski svet občine Zavrč je v skladu z 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94 – odl. US, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna raz., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter na podlagi 11. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) na seji dne 25. 3. 1999 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki javnih cest za traktorje in traktorske prikolice

 

 

I

 

 

S tem sklepom se določi višina letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in traktorske priklopnike (v nadaljnjem besedilu: traktorja) ob evidentiranju, v Občini Zavrč.

 

 

II

 

 

Zavezanci za plačilo povračila za uporabo cest so fizične osebe in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Zavrč.

 

 

Lastniki traktorjev in traktorskih prikolic so dolžni plačati povračilo za uporabo cest ob vsakokratnem podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za 12 mesecev v naprej.

 

 

III

 

 

Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev znaša:

 

 
1. Za traktorje:                                             SIT
 
 
– do 30 KW                                                 3.300
 
 
– od 31 do 40 KW                                           4.300
 
 
– od 41 do 50 KW                                           5.300
 
 
– od 51 do 80 KW                                           6.300
 
 
– nad 81 KW                                                7.300
 
 
2. Za traktorske prikolice
 
 
– za vsako prikolico do tri tone nosilnosti                3.300
 
 
– za vsako naslednjo začetno tono nosilnosti
 
 
  pa po toni dodatno                                       1.100
 

 

IV

 

 

Če lastnik traktor odjavi pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povračila za preostale cele mesece, v roku 30 dni po odjavi traktorja in uporabe, ker je bil traktor uničen, vzet iz uporabe ali je izginil.

 

 

V

 

 

Ob odtujitvi traktorja, za dobo, za katero je že plačano povračilo, novi lastnik ne plača povračila.

 

 

VI

 

 

Povračila po tem sklepu so prihodek Občine Zavrč, namenjen za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini Zavrč.

 

 

Zneski iz naslova plačanih povračil se nakazujejo na račun Občine Zavrč št. 52400- 630-20790.

 

 

VII

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine in načinu plačevanja letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/95 z dne 30. 5. 1995).

 

 

Št. 063-2/98- 52

 

 

Zavrč, dne 25. marca 1999.

 

 

Župan Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor