Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30-1253/02 s spremembami) ter 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014

1. člen

(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 se nadomesti z novim, ki se glasi:

»Proračun Občine Tržič za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|KONTO  |     |OPIS                                |     2014 (V|

|       |     |                                    |        EUR)|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|A.     |     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       |  I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |  14.775.523|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |  11.030.598|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|70     |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   9.114.062|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|700    |     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         |   7.882.423|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|703    |     |DAVKI NA PREMOŽENJE                 |     958.505|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|704    |     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |     273.134|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|706    |     |DRUGI DAVKI                         |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|71     |     |NEDAVČNI PRIHODKI                   |   1.916.536|

|       |     |(710+711+712+713+714)               |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|710    |     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |   1.377.806|

|       |     |PREMOŽENJA                          |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|711    |     |TAKSE IN PRISTOJBINE                |       5.000|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|712    |     |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI        |      62.260|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|713    |     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN        |      31.620|

|       |     |STORITEV                            |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|714    |     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             |     439.850|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|72     |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |     419.471|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|720    |     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH        |     116.008|

|       |     |SREDSTEV                            |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|721    |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG           |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|722    |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |     303.463|

|       |     |NEOPREDMETENIH SREDSTEV             |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|73     |     |PREJETE DONACIJE (730+731)          |       3.550|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|730    |     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |       3.550|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|731    |     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE          |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|74     |     |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |   3.321.905|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|740    |     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH       |   1.082.556|

|       |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ           |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|741    |     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA       |   2.239.348|

|       |     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA     |            |

|       |     |EVROPSKE UNIJE                      |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|7412   |     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA       |   2.239.348|

|       |     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČU-      |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|78     |     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |           0|

|       |     |(786+787)                           |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|786    |     |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ          |           0|

|       |     |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE            |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|787    |     |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH          |           0|

|       |     |EVROPSKIH INSTITUCIJ                |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  16.054.110|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|40     |     |TEKOČI ODHODKI                      |   3.778.759|

|       |     |(400+401+402+403+409)               |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|400    |     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |     772.450|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|401    |     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |     122.857|

|       |     |VARNOST                             |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|402    |     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        |   2.623.657|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|403    |     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             |      78.200|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|409    |     |REZERVE                             |     181.595|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|41     |     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |   4.807.883|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|410    |     |SUBVENCIJE                          |     848.772|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|411    |     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN           |   2.434.728|

|       |     |GOSPODINJSTVOM                      |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|412    |     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |     447.210|

|       |     |IN USTANOVAM                        |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|413    |     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       |   1.077.173|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|414    |     |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO           |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|42     |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         |   7.311.478|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|420    |     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   7.311.478|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|43     |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |     155.990|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|431    |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |           0|

|       |     |FIZ. OSEBAM                         |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|432    |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |     155.990|

|       |     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM            |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  -1.278.586|

|       |     |(I. - II.)                          |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|B.     |     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|75     | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |           0|

|       |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |            |

|       |     |(750+751+752)                       |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|750    |     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|751    |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|752    |     |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|44     |  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |           0|

|       |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|440    |     |DANA POSOJILA                       |           0|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|441    |     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |           0|

|       |     |FINANČNIH NALOŽB                    |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |           0|

|       |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.  |            |

|       |     |- V.)                               |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|C.     |     |RAČUN FINANCIRANJA                  |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|50     | VII.|ZADOLŽEVANJE (500)                  |     600.000|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|500    |     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                 |     600.000|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|55     |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)               |   1.106.976|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|550    |     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA            |   1.106.976|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  -1.785.562|

|       |     |RAČUNIH (III.+VI.+X.) =             |            |

|       |     |(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)      |            |

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)    |    -506.976|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

|       | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   1.278.586|

+-------+-----+------------------------------------+------------+

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 4100-0002/2012-51

Tržič, dne 19. decembra 2013

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor