Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnite), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 05/03, 24/04), je Občinski svet Občine Žetale na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

 

 

 

O D L O K

 

 

 

o spremembi Odloka o proračunu

 

 

 

Občine Žetale za leto 2006

 

 

 

1. člen

 

 

 

V Odloku o proračunu občine Žetale (Uradni list RS, št. 35/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun leta 2006             |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|Skupina/Podskupina kontov                                       |    v tisoč|

 

 

|                                                                |        SIT|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                             |    326.357|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|TEKOČI PRIHODKI(70+71)                                          |     82.135|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|70 DAVČNI PRIHODKI                                              |     50.618|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|700 Davki na dohodek in dobiček                                 |     35.384|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|703 Davki na premoženje                                         |      5.093|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|704 Domači davki na blago in storitve                           |     10.141|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|706 Drugi davki                                                 |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                            |     30.178|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                |      3.215|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|711 Takse in pristojbine                                        |        400|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|712 Denarne kazni                                               |         50|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                       |      2.350|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|714 Drugi nedavčni prihodki                                     |     24.163|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                          |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                       |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|721 Prihodki od prodaje zalog                                   |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja   |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|73 PREJETE DONACIJE                                             |        580|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|730 Prejete donacije iz domačih virov                           |        580|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|731 Prejete donacije iz tujine                                  |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                          |    244.981|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     |    242.948|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU      |      2.033|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                |    333.393|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|40 TEKOČI ODHODKI                                               |     94.528|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                           |     14.510|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve                   |      2.485|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|402 Izdatki za blago in storitve                                |     64.183|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|403 Plačila domačih obresti                                     |     13.350|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|409 Rezerve                                                     |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|41 TEKOČI TRANSFERI                                             |     63.732|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|410 Subvencije                                                  |      2.400|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                    |     38.846|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam            |      5.200|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|413 Drugi tekoči domači transferi                               |     17.286|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|414 Tekoči transferi v tujino                                   |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                        |    121.252|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                          |    121.252|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                      |     49.381|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač.       |     21.700|

 

 

|uporab.                                                         |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|432 Invest. transferi proračunskim uporabnikom                  |     27.681|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II)                |     –7.036|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                           |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|           |

 

 

|(750+751+752)                                                   |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|750 Prejeta vračila danih posojil                               |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|751 Prodaja kapitalskih deležev                                 |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|752 Kupnina iz naslova privatizacije                            |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)  |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV               |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|440 Dana posojila                                               |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                     |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije             |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                 |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                       |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|C RAČUN FINANCIRANJA                                            |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|Skupina/Podskupina kontov                                       |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|VII. ZADOLŽEVANJE(500)                                          |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|50 ZADOLŽEVANJE                                                 |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|500 Domače zadolževanje                                         |           |

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                                     |      4.500|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|55 ODPLAČILO DOLGA                                              |      4.500|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|550 Odplačilo domačega dolga                                    |      4.500|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II-V-VIII.) |    –11.536|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)                                |     –4.500|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)                 |      7.036|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

|XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005                |      7.036|

 

 

+----------------------------------------------------------------+-----------+

 

 

2. člen

 

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.

 

 

 

 

 

 

 

Št. 032-0002/2006

 

 

 

Žetale, dne 21. decembra 2006

 

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor