Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. seji dne 28. 6. 2007 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 9/07, 31/07) se spremeni prvi člen, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

+----------------------------------------+---------------------+

|Skupina/podskupina kontov               |             Rebalans|

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |                              |           2007 v EUR|

+----------------------------------------+---------------------+

|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |I. SKUPAJ PRIHODKI            |        18.939.846,54|

+---------+------------------------------+---------------------+

|70       |DAVČNI PRIHODKI               |         9.477.250,70|

+---------+------------------------------+---------------------+

|700      |davki na dohodek in dobiček   |         8.250.851,28|

+---------+------------------------------+---------------------+

|703      |davki na premoženje           |         1.077.237,40|

+---------+------------------------------+---------------------+

|704      |domači davki na blago in      |           149.162,02|

|         |storitve                      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|71       |NEDAVČNI PRIHODKI             |         1.948.289,06|

+---------+------------------------------+---------------------+

|710      |udeležba na dobičku in dohodki|           971.123,12|

|         |od premoženja                 |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|711      |takse in pristojbine          |            22.303,46|

+---------+------------------------------+---------------------+

|712      |denarne kazni                 |            13.382,57|

+---------+------------------------------+---------------------+

|713      |prihodki od prodaje blaga in  |            22.463,69|

|         |storitev                      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|714      |drugi nedavčni prihodki       |           919.016,22|

+---------+------------------------------+---------------------+

|72       |KAPITALSKI PRIHODKI           |         2.706.837,57|

+---------+------------------------------+---------------------+

|720      |prihodki od prodaje osnovnih  |           652.228,34|

|         |sredstev                      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|722      |prihodki od prodaje zemljišč  |         2.054.609,23|

|         |in neopredmetenih osnovnih    |                     |

|         |sredstev                      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|73       |PREJETE DONACIJE              |         1.895.012,00|

+---------+------------------------------+---------------------+

|730      |prejete donacije iz domačih   |               709,40|

|         |virov                         |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|731      |prejete donacije iz tujine    |         1.894.302,60|

+---------+------------------------------+---------------------+

|74       |TRANSFERNI PRIHODKI           |         2.912.457,21|

+---------+------------------------------+---------------------+

|740      |transferni prihodki iz drugih |         2.912.457,21|

|         |javnofinančih institucij      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |II. SKUPAJ ODHODKI            |        20.709.691,35|

+---------+------------------------------+---------------------+

|40       |TEKOČI ODHODKI                |         2.532.105,47|

+---------+------------------------------+---------------------+

|400      |plače in drugi izdatki        |           584.138,38|

|         |zaposlenim                    |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|401      |prispevki delodajalcev za     |            94.000,79|

|         |socialno varnost              |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|402      |izdatki za blago in storitve  |         1.776.688,07|

+---------+------------------------------+---------------------+

|403      |plačila domačih obresti       |             1.639,96|

+---------+------------------------------+---------------------+

|409      |sredstva, izločena v rezerve  |            75.638,26|

+---------+------------------------------+---------------------+

|41       |TEKOČI TRANSFERI              |         4.670.167,23|

+---------+------------------------------+---------------------+

|410      |subvencije                    |           206.423,12|

+---------+------------------------------+---------------------+

|411      |transferi posameznikom in     |         2.282.923,21|

|         |gospodinjstvom                |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|412      |transferi neprofitnim         |           368.418,96|

|         |organizacijam                 |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|413      |drugi tekoči domači transferi |         1.812.401,94|

+---------+------------------------------+---------------------+

|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI         |        11.962.532,92|

+---------+------------------------------+---------------------+

|420      |nakup in gradnja osnovnih     |        11.962.532,92|

|         |sredstev                      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |         1.544.885,74|

+---------+------------------------------+---------------------+

|431      |investicijski transferi fiz.  |           514.749,86|

|         |in prav. osebam, ki niso      |                     |

|         |proračunski uporabniki        |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|432      |investicijski transferi       |         1.030.135,88|

|         |proračunskim uporabnikom      |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -   |        -1.769.844,81|

|         |PRIMANJKLJAJ                  |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |                              |                     |

+----------------------------------------+---------------------+

|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.|                 0,00|

|         |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV       |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|75       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |                 0,00|

|         |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV       |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|751      |prodaja kapitalskih deležev   |                 0,00|

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |                 0,00|

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV           |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|44       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |                 0,00|

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV           |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|441      |povečanje kapitalskih deležev |                 0,00|

|         |in naložb                     |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |VI. PREJETA MINUS DANA        |                 0,00|

|         |POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. |                     |

|         |DELEŽEV                       |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |                              |                     |

+----------------------------------------+---------------------+

|C) RAČUN FINANCIRANJA                   |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |VII. ZADOLŽEVANJE             |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|50       |ZADOLŽEVANJE                  |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |VIII. ODPLAČILO DOLGA         |             6.050,74|

+---------+------------------------------+---------------------+

|55       |ODPLAČILO DOLGA               |             6.050,74|

+---------+------------------------------+---------------------+

|550      |odplačilo domačega dolga      |             6.050,74|

+---------+------------------------------+---------------------+

|IX.      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |        -1.769.844,80|

|         |SREDSTEV NA RAČUNIH           |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

|X.       |NETO ZADOLŽEVANJE             |            -6.050,74|

+---------+------------------------------+---------------------+

|XI.      |NETO FINANCIRANJE             |        -1.775.895,56|

+---------+------------------------------+---------------------+

|         |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE|         1.775.895,55|

|         |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |                     |

+---------+------------------------------+---------------------+

«.

Drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4102-34/2006

Ajdovščina, dne 28. junija 2007

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor