Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009, so bile ugotovljene napake pri objavi (redakcijske napake), zato na podlagi Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gor., št. 3/2010) dajem

P O P R A V E K

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

območja L8 Poslovni kompleks Brnik

Besedilo prvega odstavka točke (A) Cestni promet 11. člena se pravilno glasi:

”Cestnoprometno omrežje funkcionira preko glavne vstopne prometnice v funkcionalni celoti FC I1, ki se v svojem južnem delu navezuje na z Načrtom cestnega omrežja z zbirno karto komunalnih vodov (IPSUM d.o.o., št. proj. 201/03/CE/08, junij 2009) idejno zasnovo PNZ d.o.o. (št. proj. 12-1310, december 2008) za kasnejše etape dopolnjeno severozahodno krožno križišče bodoče rekonstruirane glavne ceste GII - 104, v sredinskem delu pa se preko (variantno) primarnega notranjega krožnega križišča v območju poslovnega kompleksa Brnik navezuje na dvoje notranjih zbirnih cest, primarno v funkcionalni celoti FC I2 na zahodni strani in sekundarno v funkcionalni celoti FC I3 na vzhodni strani.

Primarna notranja zbirna cesta na zahodu s svojima dvema prečnima prometnima povezavama proti jugu (pri čemer obe povezavi omogočata napajanje tudi območij severno in zahodno od območja obravnave) predstavlja sistem notranjih prometnic zahodnega sklopa, ki se v nadaljevanju preko koridorja železniške proge zaključujejo v južnem delu zahodnega sklopa urejanja (letališki rezervat). Za potrebe ohranjanja obstoječih dostopov se na območju FeI2/5 načrtuje cesta za ohranjanje dostopa do naselja Praprotna Polica, ki je lahko široka največ 4 m, na območju FeZ2/2 pa se načrtuje pot za ohranjanje dostopov do obstoječih gozdnih in poljskih poti. Ta mora biti v enaki izvedbi kot so obstoječe poti (izven območja OPPN), na katere se navezuje.”

Besedilo točke (10) drugega odstavka (Pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi je upoštevati naslednje zahteve in usmeritve:) točke (A) Rešitve in ukrepi na območju gozdov 22. člena se pravilno glasi:

”(10) skrčene gozdne površine se nadomešča z novimi, funkcijsko enakovrednimi ogozditvami negozdnih površin v nižinski kmetijski krajini, v kolikor je to mogoče, v neposredni okolici območja urejanja; ogozditev se mora začeti pred začetkom realizacije območja L8; konkretizacija nadomestne ogozditve se opredeli v posebnem dogovoru med investitorjem območja OPPN in občino ob predhodni strokovni presoji s strani nosilca urejanja prostora pristojnega za področje gozdarstva;

uspešnost nadomestne ogozditve je potrebno spremljati skladno z zakonodajo.”

Podnaslov 24. člena se pravilno glasi: ”(ohranjanje narave)”.

Besedilo 24. člena se pravilno glasi:

”(1) Na območju tega OPPN se nahaja naslednji habitatni tip: ilirsko hrastovo - belogabrovi gozdovi (Vaccinio myrtilli - Carpinetum betuli), ki je prednostni habitatni tipi po Uredbi o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/06).

(2) Poseg za poslovni kompleks L8 je načrtovan tako, da ne preseka povezave med vzhodnim in zahodnim krakom gozdnega prostora, ki je pomemben z vidika prostega prehoda živalskih populacij med območjema.

Če bi se ta povezava prekinila, bi se življenjski prostor živalskih populacij močno zmanjšal. Ker je živalska komponenta v gozdovih dobro zastopana, gozdni prostor v severnem robnem predelu ostaja v enem kosu. Tako se poslovni kompleks na severu načrtuje tako, da se ohranja gozdni koridor v širini 30 metrov.

(3) Za izvedbo zelenega preduha preko območja v smeri sever - jug se zagotavlja obsežen zelen koridor širine 80 metrov v delu FCI1 in FeZ1/2, ki ga deli zgolj vstopna prometnica v območju.

(4) Posek drevja naj se vrši v smeri glavne ceste GII-104 proti severozahodu tako, da bo živalim omogočal umik v obstoječi ohranjen gozdni rob.

(5) Na vseh robovih naj se ustvari postopen in strukturiran gozdni rob.”

Številka: 3504-02/2006-88

Datum: 08. 12. 2011

Župan

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ, l. r

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor