Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415), 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji   5. izredni seji, dne 18.02.2016   sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ŽETALE ZA LETO 2016

 

1.            Splošna določba

 

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

2.            Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.316.110

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.021.302

70 DAVČNI PRIHODKI

949.117

700 Davki na dohodek in dobiček

907.092

703 Davki na premoženje

28.870

704 Domači davki na blago in storitve

13.155

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

72.185

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

28.570

711 Takse in pristojbine

1.100

712 Denarne kazni

5.240

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.550

714 Drugi nedavčni prihodki

27.725

72 KAPITALSKI PRIHODKI

9.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

9.000

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

285.808

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

221.212

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

64.596

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.326.942

40 TEKOČI ODHODKI

479.186

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

88.720

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.630

402 Izdatki za blago in storitve

336.176

        403 Plačila domačih obresti

25.070

409 Rezerve

15.590

41 TEKOČI TRANSFERI

468.211

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

296.960

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

40.940

413 Drugi tekoči domači transferi

130.311

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

355.435

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

355.435

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

24.110

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.700

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

21.410

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-10.832

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2016

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

89.622

50 ZADOLŽEVANJE

89.622

500 Domače zadolževanje

89.622

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

91.790

55 ODPLAČILO DOLGA

91.790

550 Odplačilo domačega dolga

91.790

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

-13.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-2.168

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

10.832

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

13.000

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko

 

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.         Postopki  izvrševanja proračuna

 

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:

·       prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12),

·       prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda

·       koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

·       koncesijske dajatve za izkoriščanje gozdov in

·       drugi prihodki občanov, ki jih določi občina in se namenijo za namene, za katere se pobirajo

 

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe na predlog neposrednega uporabnika med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.

 

Župan poroča  s poročilom o izvrševanju proračuna med letom v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti  obveznosti.

Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.

 

7. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe  na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika

Skupen obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

 

8. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz  predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

9. člen

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2016 je oblikovana v višini 16.280,00 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.

 

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan  odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ga ima dolžnik do občine, in sicer največ do skupne višine 100 EUR.

 

4.            Obseg zadolževanja in poroštev občine

 

11. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 89.622 EUR.

O zadolžitvi odloča občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.

Poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žetale, v letu 2016 ne bo izdajala.

 

12. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet. V letu 2016 se lahko zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

 

5.            Prehodne in končne določbe

 

13. člen

V obdobju  začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

 

14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2016 dalje.

 

Številka: 032-01-005/2015-I-3

Datum: 18. 2. 2016

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor