Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 104/00) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o proračunu Občine Benedikt za leto 2005

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2005 (Uradni list RS, št. 140/04) se spremeni peta točka četrtega odstavka tako, da se glasi:

»Proračun Občine Benedikt za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:

+----------------------------------------------------------+-----------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                          |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|KONTO  |NAZIV                                             |   ZNESEK V TISOČ|

|       |                                                  |              SIT|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  |          453.170|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                           |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|70     |DAVČNI PRIHODKI                                   |           88.828|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|700    |Davki na dohodek in dobiček                       |           61.870|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|703    |Davki na premoženje                               |            9.408|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|704    |Domači davki na blago in storitve                 |           17.550|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|706    |Drugi davki                                       |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                                 |           33.601|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|710    |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |            5.471|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|711    |Takse in pristojbine                              |              650|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|712    |Denarne kazni                                     |              140|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|713    |Prihodki od prodaje blaga in storitev             |           21.700|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|714    |Drugi nedavčni prihodki                           |            5.640|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                               |           76.650|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|720    |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |              450|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|721    |Prihodki od prodaje zalog                         |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    |           76.200|

|       |premoženja                                        |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|73     |PREJETE DONACIJE                                  |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|730    |Prejete donacije iz domačih virov                 |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|731    |Prejete donacije iz tujine                        |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                               |          254.091|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|740    |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |          254.091|

|       |institucij                                        |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      |          455.848|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|40     |TEKOČI ODHODKI                                    |           92.962|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|400    |Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |           24.596|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|401    |Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |            3.992|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|402    |Izdatki za blago in storitve                      |           55.474|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|403    |Plačila domačih obresti                           |            6.800|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|409    |Rezerve                                           |            2.100|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|41     |TEKOČI TRANSFERI                                  |          153.567|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|410    |Subvencije                                        |            3.860|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|411    |Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |           62.900|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|412    |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |           16.526|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|413    |Drugi tekoči domači transferi                     |           70.281|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|414    |Tekoči transferi v tujino                         |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                             |          209.319|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|420    |Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |          209.319|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                           |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|430    |Investicijski transferi                           |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                     |           -2.678|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                        |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+----------------------------------------------------------+-----------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                     |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       | KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     |            7.032|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|750    |Prejeta vračila danih posojil                     |            7.032|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|751    |Prodaja kapitalskih deležev                       |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|752    |Kupnine iz naslova privatizacije                  |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH          |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       | DELEŽEV (440+441+442)                            |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|440    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|441    |Povečanje kapitalskih deležev in naložb           |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|442    |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       | KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                     |            7.032|

+----------------------------------------------------------+-----------------+

|C. RAČUN FINANCIRANJA                                     |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                           |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|50     |ZADOLŽEVANJE                                      |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|500    |Domače zadolževanje                               |                –|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                       |            9.600|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|55     |ODPLAČILO DOLGA                                   |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|550    |Odplačilo domačega dolga                          |            9.600|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU           |           -5.246|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       | (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                        |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 |           -9.600|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.VII.-VIII.-IX.=-III.)   |            2.678|

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |                                                  |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

|       |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE               |            5.317|

|       |31.12.PRETEKLEGA LETA                             |                 |

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-002/2004-54

Benedikt, dne 22. decembra 2005

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor