Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta občine Kungota (Ur. list RS št. 12/04, 18/07 in Medobčinski uradni vestnik-MUV št. 13/08), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list št. 3/07-ZSVUPB2, 23/07 in 41/07) je Občinski svet Občine Kungota na deseti seji, dne 28. aprila 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov

za dojenčke in male otroke v Občini Kungota

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in postopek za predpisovanje in izdajanje mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Občini Kungota.

II. UPRAVIČENCI

2. člen

Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega 4. meseca starosti dojenčka lahko uveljavljajo vsi upravičenci z zdravstveno indikacijo. Do izpolnjenega 12. meseca starosti otroka pa upravičenci z zdravstveno in socialno indikacijo na podlagi pisnih vlog upravičencev.

3. člen

Pravici iz 2. člena lahko uveljavljata starša otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Kungota.

Pri enostarševskih družinah lahko pravici iz 2. člena pod pogoji iz prejšnjega odstavka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi in imata stalno prebivališče v Občini Kungota.

Pravici iz 2. člena lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

III. POSTOPEK

4. člen

Presojo zdravstvene indikacije izvajajo zdravniki v pediatričnih ambulantah in posvetovalnicah za otroke.

5. člen

Mlečne preparate lahko predpisujejo tudi pediatri neonatologi ob odpustu dojenčka iz porodnišnice, v kolikor je za zaščito dojenčka to nujno potrebno.

6. člen

Mlečni preparati se predpisujejo na bele receptne blankete.

Recept mora biti opremljen z osebnimi podatki (ime in priimek otroka, rojstni podatki, naslov in občina stalnega prebivališča) ter s podpisom in žigom (žig zavoda oziroma ambulante in imenski žig zdravnika). Recepti se obravnavajo po veljavnih predpisih (tajnost podatkov).

O izdanih receptih se v kartoteki in ambulantni knjigi vodi točna evidenca. Izdaja recepta za enega otroka je možna le v eni ambulanti ali posvetovalnici.

8. člen

Mlečni preparati za normalno prehrano se lahko predpisujejo dojenčkom do izpolnjenega četrtega oziroma dvanajstega meseca starosti in sicer enkrat mesečno do 3600 g.

9. člen

Mlečni preparati za dietno prehrano pri akutnih prebavnih motnjah se lahko predpisujejo dojenčkom do izpolnjenega četrtega meseca starosti (zdravstvene indikacija), na podlagi individualnih vlog pa še do izpolnjenega dvanajstega meseca otroka (zdravstvena in socialna indikacija).

Predpisovanje dietnih mlečnih formul za kronične bolnike, ki se predpisujejo po pravilih ZZZS ni dovoljeno.

Na podlagi pisne vloge »Vloga za financiranje mlečnih preparatov do 12 meseca otrokove starosti (Z + S indikacija)«, ki obsega:

• ime, priimek, stalno bivališče, EMŠO in davčno številko upravičenca (3. člen),

• ime in priimek, stalno bivališče, EMŠO in davčno številko otroka,

• ime in priimek ter sedež izbranega pediatra, in prilogami:

• rojstni list otroka,

• dokazilo o stalnem bivališču otroka in starša s katerim dejansko živi,

• potrdilo izbranega pediatra o zdravstveni indikaciji

• odločbo pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti vlagatelja do denarne socialne pomoči

• v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa,

Občinska uprava o zadevi odloči.

V kolikor upravičenec ne predloži navedenih prilog in poda pisno privolitev na vlogi, si jih pridobi Občinska uprava.

10. člen

Plačevanje izdanih receptov se izvaja preko odredb Občinske uprave občine Kungota, na podlagi pravilno izstavljenih računov, in sicer za posamezno lekarno enkrat mesečno.

IV. KONČNA DOLOČBA

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 007-02/2012

Datum: 28. marec 2012

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor