Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 161. in 163. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 4/95), je Svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne 05. 03. 1998 sprejel

ODLOK

O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

1.     člen

Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje Občine Ajdovščina (v nadaljevanju SPV).

2.     člen

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukre­pov za večjo varnost na cesti, za razvijanje pre­ventivnega in vzgojnega dela ter za humanejše odnose v prometu.

SPV pri opravljanju nalog sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

3.     člen

SPV opravlja naslednje naloge:

a) obravnava in proučuje cestno prometno prob­lematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo,

b) pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu - odraslih in otrok,

c) predlaga organom, ki urejajo posamezna pod­ročja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,

d) usklajuje delo organov in organizacij, ki se uk­varjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost pro­meta,

e) organizira razne vzgojno preventivne akcije z državnimi organi, šolami, društvi,

f) pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe,

g) razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše,

h) daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,

i)sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvaja razne akcije za izboljšanje varnosti cestnega prometa,

j) pripravlja poročila in informacije o delu, prob­lemih in ukrepih preventive in vzgojne dejavnosti ter o tem obvešča občinski svet, k) obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

4. člen

Člani SPV so predstavniki organov in organi­zacij. društev in zvez, katerih dejavnost je pomem­bna za preventivno in vzgojno delovanje v cest­nem prometu.

SPV ima predsednika in osem članov:

a) predstavnik osnovne šole Ajdovščina

b) predstavnik osnovne šole Dobravlje

c) predstavnik osnovne šole Col

d) predstavnik osnovne šole Otlica

e) predstavnik policijske postaje Ajdovščina

f) predstavnik izvajalca, ki opravlja storitve pre­voza šoloobveznih otrok

g) predstavnik Upravne enote Ajdovščina

h) predstavnik Krajevne skupnosti Ajdovščina. SPV lahko zaradi obravnave določenih vpra­šanj povabi k sodelovanju in na seje tudi pred­stavnike drugih organizacij in skupnosti, ki niso Članice sveta.

V primeru, da SPV obravnava tematiko, ki se nanaša na posamezno krajevno skupnost, povabi na sejo predstavnika te krajevne skupnosti, ki ima pravico glasovanja v obravnavani zadevi.

5. člen

Predsednika SPV imenuje Svet Občine Ajdovščina.

Mandatna doba članov sveta traja štiri leta.

Način dela SPV ureja poslovnik o delu, ki ga sprejme SPV na svoji seji.

Administrativne naloge s področja vodenja del SPV opravlja občinska uprava.

6. člen

SPV je za svoje delo odgovoren Svetu Občine Ajdovščina.

Finančna sredstva za izvajanje nalog SPV potrdi svet občine v vsakoletnem proračunu na podlagi programa dela SPV.

Namenska sredstva, ki jih prispevajo druge organizacije in skupnosti se stekajo na posebno postavko proračuna.

7. člen

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha vel­jati Odlok o ustanovitvi in delovnem področju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/1986 in št. 9/1994).

8. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu.

 

Številka: 221/01-1/95-98

Datum: 06. 03. 1998

PREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA Nikolaj LIČEN

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor