Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem  (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 16.2.2018 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 9 (KRAJŠE: SD OPN – ŠT. 9)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) Občina Cerklje na Gorenjskem ima sprejet in veljaven Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 04/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 in 48/17), v nadaljevanju OPN, ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine.

(2) V obstoječem OPN so vključene vse strateške potrebe občine. Kljub temu se je ob uporabi OPN izkazalo, da bi bilo potrebno izvesti nekatere uskladitve in poenotenje prostorskih izvedbenih pogojev.

 

2. člen

(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN – št. 9)

(1) SD OPN – št. 9 se pripravi za 117. člen Odloka o OPN.

(2) Predmet SD OPN – št. 9 je zgolj odprava neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN in poenotenje prostorskih izvedbenih pogojev glede etapnosti realizacije ter možnosti združevanja in razdruževanja tako parcel, namenjenih gradnji, kot tlorisnih gabaritov stavb, znotraj območja EUP z oznako LT4, zato se bo postopek priprave sprememb in dopolnitev izvedel po kratkem postopku v skladu z določili 53.a člena.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

V okviru obravnavanega postopka se sicer ne predvideva izdelave strokovnih podlag, vendar bodo za potrebe prikaza uskladitev izdelane programske zasnove območja EUP z oznako LT4.

 

4. člen

(roki za pripravo SD OPN – št. 9)

V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v Občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni, v tem času pa bo javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.

 

5.člen

(nosilci urejanja prostora)

SD OPN – št. 9 so take narave, da ne terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

 

6.člen

(obveznost financiranja)

(1) Stroške izdelave SD OPN – št. 9 nosi pobudnik.

(2) Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

7.člen

(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem pošlje pristojnemu ministrstvu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-06/2017-02

Datum: 16.2.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor