Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 27. 10. 2003 sprejel

 

 

O D L O K
o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa višina, način obračunavanja in plačevanja povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje.

 

 

2. člen

 

 

Povračilo za priključno zmogljivost so dolžni plačevati vsi uporabniki vode, ki so ali se bodo priključili na javno vodovodno omrežje.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva zbrana s povračilom za priključno zmogljivost se v skladu s sanacijskim programom koristijo za:
– zagotavljanje novih vodnih virov;
– investicijska vzdrževanja in novogradnjo objektov in naprav na javnih vodovodnih sistemih;
– zaščito in izboljšanje kvalitete pitne vode na obstoječih črpališčih;
– kritje obratovalnih stroškov objektov in naprav na sistemu zbiranja, čiščenja in distribucije vode;
– odkup zemljišč na vodnih virih in plačilo odškodnine zaradi zmanjšanja kmetijske proizvodnje in omejenega gospodarjenja v gozdovih;
– pokrivanje stroškov oskrbe z vodo v izrednih razmerah.

 

 

4. člen

 

 

Višino povračila za priključno zmogljivost, ki je odvisna od vrste uporabnika in porabljene vode, zaračunava upravljalec vodovodnega omrežja ob obračunu za porabljeno vodo.
Na vodovodnih sistemih, kjer uporabniki nimajo vgrajenih vodomerov, se za povračilo za priključno zmogljivost obračuna znesek 1.000 SIT na odjemno mesto mesečno.
Za porabo vode v namene kmetijske proizvodnje (vzreja živali) se uporabi merilo porabe vode 1,2 m3/GVŽ.

 

 

5. člen

 

 

Višina povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka znaša 500 SIT na odjemno mesto na mesec in glede na porabljeno količino vode v skladu z naslednjo lestvico:

 

 

-----------------------------------------------------
Poraba vode:                 Vrednost povračila na m3
-----------------------------------------------------
do 15 m3                                       27 SIT
od 15 m3 do 30 m3                              35 SIT
od 30 m3 do 45 m3                              45 SIT
od 45 m3 do 100 m3                             55 SIT
od 100 m3 naprej                               65 SIT
-----------------------------------------------------

 

 

Višina povračila za priključno zmogljivost se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi odloči občinski svet.

 

 

6. člen

 

 

Obračunavanje povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka se začne najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi odloka. Upravljavci javnih vodovodnih sistemov so dolžni nakazovati zbrana sredstva v proračun Občine Slovenska Bistrica mesečno.

 

 

7. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 


Št. 10/032-01/7-10/2003

 

 

Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2003.

 

 

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor