Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. seji dne 17. 12. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 72/97).

 

 

2. člen

 

 

V 4. členu se besedilo »preizkus znanja o splošnem upravnem postopku« spremeni tako, da se na novo glasi: »strokovni izpit za inšpektorja«.

 

 

3. člen

 

 

9. člen se spremeni tako, da na novo glasi:

 

 

»Pri opravljanju nalog komunalnega inšpekcijskega nadzora ima komunalni inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:

 

 

– pregledati prostore, objekte, komunalne priključke, pogodbe, listine in druge dokumente,

 

 

– vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb,

 

 

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,

 

 

– pregledati listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb,

 

 

– brezplačno pridobiti in uporabiti osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,

 

 

– brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,

 

 

– fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete iz prve alineje,

 

 

– reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,

 

 

– zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,

 

 

– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

 

 

Če komunalni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen odlok ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje, ima dolžnost:

 

 

– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,

 

 

– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,

 

 

– naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 

 

– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam pristojen,

 

 

– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z odlokom.«

 

 

4. člen

 

 

V 12. členu se na koncu stavka briše pika in doda besedilo »in Zakona o inšpekcijskem nadzoru.«

 

 

5. člen

 

 

V prvem odstavku 17. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 400 evrov«.

 

 

K prvemu odstavku 17. člena se doda četrta alineja, ki glasi: »na zahtevo osebe, ki izvaja komunalno nadzorstvo in v roku, ki ga določi oseba, ki izvaja komunalno nadzorstvo, ne da pisnega pojasnila, dokumentacije in izjave v zvezi s predmetom nadzora.«

 

 

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravno osebo z globo 1250 eurov, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 500 eurov in prav tako se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 400 eurov.«

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 033-14/2007-9/9

 

 

Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2007

 

 

Županja

Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor